Dagsorden for generalforsamling den 15. maj 2018. 23-04-2018
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
    Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
5. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår kontingentet for kajakker sat op med kr. 50,00 fra 2019
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterBestyrelsesmedlemmer på valg er:

    Betty Christensen                 modtager genvalg
    Søren Westermann               modtager genvalg
    Svend Horn                         modtager ikke genvalg
    Bestyrelsen foreslår Ole Buch som bestyrelsesmedlem og Karl-Ejner Nielsen som ny suppleant
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    På valg er:
 
    Henrik Westergaard              modtager genvalg
    Lisbeth Koefoed Jensen         modtager genvalg
 
8. Eventuelt
    a. Vi skal have valgt årets værter til grillaftenerne
    b. Der afholdes auktion over gamle kajakker
 
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub den 13.03.18. 23-03-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Svend Horn, Mikael Dylmer, Ole Buch
 
 1. Valg af referent
           Ole Buch blev valgt til referent.
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
           Referatet godkendtes.
 
 1. Generalforsamlingen 2018 forberedes
           Vi holder generalforsamlingen på Pramdragerkroen i Ans. Lars booker.
           Lisbeth er aftenens foredragsholder.
           Betty og Søren er på valg og genopstiller.
           Svend er på valg og genopstiller ikke.
           Bestyrelsen foreslår Ole Buch i stedet, og Karl-Ejner som ny suppleant.

           Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves med kr. 50 for kajakker fra 2019.
 
 1. Underskrivelse af årsregnskab og tilskud
            Vi gennemgik og underskrev årsregnskab og tilskudsansøgning til kommunen.
 
 1. Forberedelse af standerhejsning
           Michael sørger for at have nye numre med til kajakker og hylder, Svend har lavet skilte til portene.
           Michael medbringer trailer til bortkørsel af affald. Michael henter også tæppet.
           Betty sørger for forplejning til dagen.
 
 1. Regler for gæsteroere.
           Vi finpudsede oplægget til nye regler for gæsteroere og vedtog disse. De lægges på hjemmesiden, og meddeles medlemmerne.

        7. Eventuelt

            a. Søren har søgt Trygfonden om støtte til et førstehjælpskursus for interesserede medlemmer
            b. Vi sætter et maks. beløb for indkøb til grillaftenerne på ca. kr. 50 pr. deltager. Dette sker for at sænke niveauet lidt, da det er blevet for højt. Beløbet er   
                excl. drikkevarer, kul, gas mv.
            c. Vi drøftede det fornuftige, og nødvendige, i at udskifte vores grill med en gasgrill. Michael finder et godt tilbud.
 
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 22.11.17. 23-11-2017
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Svend Horn, Mikael Dylmer, Ole Buch
  
 1. Valg af referent
           Ole Buch blev valgt til referent.
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
           Referatet godkendtes.
 
 1. Ved næste standerhejsning:
            a.  Oprydning i klubhus. Gamle, glemte sager samles sammen, og skal hentes senest ved standerhejsning. Ellers ryger de ud 
            b.  Oprydning under, i og bagved kajakhusene ved standerhejsning. Alt skrammel køres væk 
            c.  Ud med de 3 gamle kajakker der ikke bruges 

            Vi rydder op ved næste standerhejsning. Dog tjekker igen vi lige de gamle kajakker før de smides ud eller sættes til salg.
 
 1. Udpegning af en ansvarlig for materiel (veste og pagajer mv., excl. kajakker)
           Betty tager sig af dette.
 
 1. Nyt nummersystem og numre til kajakkerne
           Indkøbet af flere kajakker kræver ændring af nummersystemet. Vi enedes om et nyt system. Mikael får printet nye numre.
 
 1. Indkøb af nye turkajakker
           Mikael og Ole ser efter 2 nye turkajakker nu, og evt. 2 mere til efteråret, afhængig af interessen.
 
 1. Indkøb af nye pagajer i stedet for de firkantede
           Vi køber 2 nye delbare pagajer nu.
 
 1. Indkøb af et gulvtæppe til det store kajakhus (4 x 5 m) til at lægge oven på pallerne samt et tæppe til rampen.
           Betty taler med tæppehandleren.

        9. Førstehjælpskursus for interesserede medlemmer            
       
            Betty har foreslået et kursus for interesserede medlemmer. Ole fremlagde to forslag. Søren tjekker mulighederne for gratis kursus eller tilskud til dette.


       10.  Ajourføring af medlemsliste og -kartotek

             Lars har ajourført medlemskartoteket, og Ole har ajourført mailingliste og bookingsystem.

       11.  Eventuelt

             a.  Søren overvejer om han for klubben skal deltage i Brugerrådet for Gudenåen. 
 
             b.  Svend ønsker at stoppe i bestyrelsen ved generalforsamlingen. Han er på valg nu. Bestyrelsen efterlyser derfor interesserede kandidater til arbejdet! 
                  Tag kontakt og få en snak om arbejdet.

             c.  Nyt MobilePay nummer til betaling for gæster er 26 15 00 35. 

             d.  Reglerne for at tage gæster med i kajak eller kano drøftedes, og forslag fremlagdes. Dette overvejes nu ind til næste bestyrelsesmøde, som vil være
                  inden den 1. april. Dermed vil ændrede regler kunne meddeles på generalforsamlingen.

             e.  Betty kommer tilbage med forslag til dato for næste møde.

 
Generalforsamling 17.05.17 på Svostrup Kro. Årsberetning. 02-06-2017
Arrangementer
Vi har haft de sædvanlige klubaftener torsdag, og generelt har vi haft mange aktive. Traditionen tro har første torsdag i måneden været med grillaftener. Den 02.08. sejlede vi fra Sminge til Kongensbro, hvor Dorte stod for denne måneds grill aften, - det blev ændret til kaffe og boller.
 
Grillaftenerne har været en succes, så det er noget vi agter at fortsætte med. Vi mener det er vigtigt med noget hyggeligt samvær i klubben.
Til standerhejsningen i april var 18 mødt frem, så det gik hurtigt med at få klargjort både og hus.
 
Andre fællesture har været
1. Nørreåen fra Rindsholm til Torsager (25.06.). Flot snoet og jungleagtigt på det første stykke. Frokost på shelterpladsen i Vejrumbro. Kraftigt regnvejr til sidst, så vi nøjedes med en tur på 15 km.
2. Gudenåen fra Sminge til Silkeborg Langsø og retur (04.09.). Det skulle egentlig have været en fortsættelse af turen på Nørreåen, men desværre havde nogen lånt traileren og glemt at tjekke bookingsystemet. Dobbelt ærgerligt, at det regnede i Silkeborg, men havde været fint vejr på Nørreåen.
3. Standerstrygning 02.10. Tur fra Ørnsø til Sminge.  Vi fik vores kaffe og morgenbrød på Slotsholmen. Herefter roede vi ind til Lars, som bor ned til åen ved ringvejsbroen. Der indtog vi vores medbragte frokost på terrassen. Tilbage ved klubhuset omkring kl. 15.
 
Redningsøvelser i Søhøjlandets svømmehal (21.03.). Her deltog 9 personer. God ide at deltage her en gang imellem – især hvis man vil med på fællesture fremover, hvor det bliver et krav for at kunne være med.
 
Udenfor sejlsæsonen
I april 2016 var vi en tur til den genfundne bro ved Vestbirk. En smuk, gammel bro i et flot landskab. Vi gik en tur til kraftværket og tog bagefter til campingpladsen for at få en is.
Der var et fælles restaurantbesøg på Zorba i Silkeborg i januar. Vi var hele 21, der var med. Maden var fin og der var en god stemning.
I marts 2017 var der en udflugt til Levefællesskabet Hertha ved Herskind, hvor Else, der bor der, viste rundt. 10 deltagere
 
Nyt materiel

Der er indkøbt nogle flere pagajer samt to aluminiumskanoer (brugte), så vi nu har fire. De nye er placeret på bagsiden af bådhuset, mens de grønne ligger på deres vante plads. Desuden har vi købt en lidt større, brugt trailer med fastmonteret stativ. Mikael har fået den synet og omregistreret. Den gamle sælges og vi beholder det tilhørende stativ.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt tre ordinære møder (13.6., 13.9., 29.3.).
Vedr. hjemmesiden: Bookingsystemet er finpudset og traileren ses nu på samme liste.
Martin, Evin og Karl Ejner har stået for vedligehold af kajakkerne – og gør det stadig.
 
Der har været et godt samarbejde og en fin arbejdsfordeling i bestyrelsen. Tak for det.
 
Referat af generalforsamling 2017. 02-06-2017
1. Som dirigent valgtes Henrik Westergaard
2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af næstformanden, Søren Westermann. Den blev taget til efterretning uden kommentarer.
3. Kassereren Lars Hosbjerg fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. Årets underskud på 25.972 kr. overføres til næste år.
4. Bestyrelsen havde foreslået, at følgende sætning i vedtægternes §3 slettes:”Ved indmeldelse betaler det nye medlem et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse 
    fastsættes af bestyrelsen”. Begrundelsen var, at den ikke bruges, og man ønsker at forenkle og tilpasse vedtægterne til virkeligheden. Der var en kort diskussion
    om emnet. Ingen ønskede afstemning, så det er vedtaget. Bestyrelsen tjekker, om der skal gives besked til kommune, bank m.v.
5. Kontingentet fortsætter uændret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Hosbjerg og Michael Dylmer var på valg og blev begge genvalgt. Der var ingen andre kandidater.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Henrik Westergaard og Lisbeth Koefoed Jensen var på valg og blev genvalgt. Der var ingen andre kandidater.
8. Eventuelt.
8 a. Bestyrelsens sikkerhedsregler for deltagelse på klubbens heldagsture blev gennemgået og drøftet. Der var generelt en positiv stemning for deres udformning.
       Der blev spurgt ind til, hvad man gør, hvis man selv er på tur og mister kajakken. Man skal hurtigst muligt ringe til et bestyrelsesmedlem samt ringe til 112, så
       der ikke bliver sat en eftersøgning i gang, hvis nogen ser en tom kajak.
8 b. Årets værter til grillaftener tilbød sig således:  
       01.06. Lisbeth og Betty
       06.07. Erik og Inger
       03.08. Erik, Søren og Hanne
       07.09. Dorthe og Evin
8 c. Der blev holdt auktion over den gamle trailer ekskl. stativ. Steen Boris havde det højeste bud på 500 kr. og aftaler afhentning med Ole.
8 d. Quizzen over ro-statistik var ret svær, så 6 rigtige ud af 10 var bedste besvarelse. Der var præmier til de tre bedste.
8 e. Klubben blev mindet om, at det er vigtigt at svare eller kvittere i en eller anden form, når medlemmerne henvender sig pr. mail.
8 f. Evin, der er en af de frivillige, der vedligeholder kajakkerne, opfordrede til, at man passer godt på kajakkerne. Især glasfiberen og rorene tager let skade. Det er
       også en god ide at lufte ud i stuverummene efter en tur, så der ikke står vand. Det kan blive meget ildelugtende. Tag gerne låget af og læg det i kajakken, når
       den sættes på plads.
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub