Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub mandag 20/9 2021 14-10-2021
 
 
Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen,
Dorte Brogaard.
 
Gennemgang af referat fra 20/4 21
Referat godkendt
 
Orientering fra kassereren
Sund økonomi
 
Evaluering af modtagelse af nye medlemmer
Betty og Karl-Ejner synes det er gået godt, vi fortsætter med samme model og med ad hoc
hjælpere
 
Nye kajakker
Der afsættes max 30.000 Kr. til indkøb af turkajakker, fx coastrunner eller en der ligner.
Søren er på opgaven.
Trænger også til gennemgang af spraydækken og evt. indkøb af nye, ser på det i løbet af
vinteren
 
Byggeri videre plan
Mikael vil sørge for gulv i klubhuset i løbet af vinteren
Svend og Jens har tilbudt at lave stativ i container nr 4
Evin vil færdig gøre el i løbet af vinteren
Gamle redningsveste tilbydes til medlemmer, resterende smides ud/genbrug
 
Private kajakker
Drøftelse af hvordan pladser fordeles og om vi skal have nedskrevet regler. Vi går i tænkeboks
og vil fortsætte drøftelse ved næste møde.
 
Benyttelse af faciliteter
Drøftelse af om der skal være nedskrevet regler for benyttelse af vores faciliteter. Enighed om
at det kun er for medlemmer.
 
Kørselsgodtgørelse ved fælles ture
Som tidligere vedtaget, er det 2 kr/km, dog 3 kr/km for kørsel med trailer
Betty vil få det skrevet på hjemmesiden og det vil fremover også stå ved indbydelser til fælles
ture
Betty oplyser, at vi i fremtiden med fordel kan benytte en funktion i Mobilepay hvor man kan
dele udgifter.
 
Førstehjælpskursus
Søren vil søge Trygfonden om et første hjælps kursus
 
Nyt fra turudvalget
Den årlige weekendtur i august skal gerne være på en å eller med en mulig plan B i tilfælde af
dårligt vejr.
Der er planlagt tur til Silkeborg Museum 4. nov. Rundvisning vil blive betalt af midler, vi har fået
bevilget fra fastholdeslsespuljen. Midler som vi ikke kunne bruge sidste vinter pga. Corona.
 
Paddleboard er det noget for os?
Dorte vil undersøge om vi kan prøve det hos Surf &SUP i Silkeborg
 
Referent Dorte
Referat af generalforsamling den 19. Maj 2021 31-05-2021

1. Valg af dirigent.

Hanne Wind-Larsen blev valgt som dirigent og kunne konstateret at indkaldelse til generalforsamling var sendt rettidigt ud. 

2. Bestyrelsens beretning.

Søren Westermann aflagde beretning, se denne.

Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Inger Dyhr gennemgik årsregnskabet for 2020.

Regnskab præget af byggeri og der har været mange bilag.

Medlemmerne har lagt 1400 timer i frivilligt arbejde i byggeriet.

Enkelte spørgsmål besvaret, suppleret af de 2 revisorer Iris og Jan.

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.

der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for voksne 500 kr. og børn 50 kr.


 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Genvalg af Mikael Dylmer og Inger Dyhr

Genvalg af suppleant Karl-Ejner Nielsen 

7. Valg af revisorer.

Genvalg af Jan Lund og Iris Brynja Petursdottir. 

8. Eventuelt.

Jan spørger om der er interesse for at deltage i et arrangement, hvor vi vil få målt vores kondital. Det var der og han går videre med ideen.

 

Værter til grillaftner:

3/6: Jan.

1/7: Britta og Knud.

5/8: ?? Vi spørger medlemmerne i app´en “min forening”

2/9: Dorte og Evin.

7/10: Standerstrygning: Inger og Erik og Betty 

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen og konstituerede sig:

Formand: Betty Christensen

Næstformand: Søren Westermann

Kasserer: Inger Dyhr

Medlem: Mikael Dylmer

Medlem: Dorte Fisker Brogaard

Suppleant: Karl-Ejner Nielsen

Et hastende punkt blev behandlet og der var enighed om, at med over 100 medlemmer har vi nået max og der bliver der venteliste til at blive medlem.

Betty sætter det på hjemmesiden.


 

Referent Dorte 

 

Årsberetning 2020 31-05-2021

Året har været præget af især to ting: Corona-restriktioner og byggeri af det nye klubhus.

 

Sociale arrangementer

Vi startede ud i januar med en vandretur i Rebild Bakker, hvor Berit og Jørgen var vores lokale guider. Vi var 16, der havde en fin tur i et smukt og bakket landskab.

Senere på måneden var vi til kromiddag på Svostrup Kro, hvor der var indlagt en ekstraordinær generalforsamling for at få ændret nogle sproglige formuleringer i vedtægterne. De blev vedtaget.

 

De her arrangementer uden for ro-sæsonen er noget, vi prøver at holde fast i for at kunne tilbyde medlemmerne noget socialt også i vinterperioden. De skulle også gerne medvirke til at fastholde medlemmer. Redningsøvelserne i svømmehal starter derfor også før vi normalt kommer på vandet med kajakkerne. Til noget af denne ”vinterfastholdelse” har vi i år fået støtte fra DGI's Bevæg dig for livet – pulje.

 

Redningsøvelser

Første omgang redningsøvelser blev afholdt i marts i Kjellerup svømmehal i sædvanlig stil, men herefter gik der Corona i den. Vi måtte aflyse de følgende redningsøvelser i hallen og også standerhejsningen i april. Senere har vi dog kunne afholde redningsøvelser og roteknik på søen.

 

Ture

I maj gennemførte vi Kongensbro-turen med deltagerbegrænsning. Weekendturen på Kongeåen besluttede vi at aflyse. Til gengæld lavede vi en tur fra Ørnsø til klubben. Pga. stærk blæst måtte vi i sidste øjeblik ændre startstedet til motorvejsbroen, så vi undgik søerne. Da vi nåede hjem til Sminge kunne vi så hejse den nye klubstander på de nye faciliteter, der var godt ved at tage form.

 

I forbindelse med DR's store satsning på Vores Natur, ønskede Silkeborg kommunes Outdoor-sekretariat at tilbyde en bred vifte af arrangementer for befolkningen i samarbejde med foreningerne. Vi bød ind med to arrangementer. Den første var en kajaktur for begyndere med fokus på naturoplevelsen. Den lavede vi sammen med Favrskov kommunes naturvejleder Vibe Søndergaard. Det var en stor succes, hvor vi også kunne gøre lidt reklame for klubben. Det resulterede da også i flere nye medlemmer. Det andet var et såkaldt ”Natureventyr”, hvor børnefamilier kunne gå en tur på trækstien, mens de kunne følge med i et eventyr på mobiltelefonen. Her bidrog vi kun med kaffe og juice ved klubben. Det var med til at synliggøre klubben, selv om der – måske pga regnvejret - ikke var synderligt mange deltagere.

 

Sidst i maj havde vi en torsdagstur fra De små Fisk, hvor vi roede ind i det fascinerende område, der kaldes Brillerne, der er helt omgivet af skov ned til vandkanten. Andre torsdagsture uden for Gudenåen gik til Viborgsøerne og Skanderborg sø. Alle turene har været med god deltagelse.

 

Den 20. juni brugte vi en lørdag på at besejle Gudenåens øvre løb fra Tørring til Vestbirk. Her havde 11 deltagere en fin dag i godt vejr. I år bliver det muligt at ro turen videre fra Vestbirk.

Årets standerstrygningstur gik en lørdag fra klubben ned til Ans – 19 km med 11 deltagere.

 

Her udover har der været de sædvanlige torsdagsaftenener, der har været rimeligt velbesøgte trods corona-restriktioner. Heldigvis er der god mulighed for at sejle med god afstand. Selv de månedlige grill-aftener blev gennemført med håndsprit og afstand m.v. Det lykkedes endda at få en del nye medlemmer i løbet af sommeren. Introduktionen af dem har fyldt en del på klub-torsdagene, så vi har i år ændret koncept, så der nu er én månedlig introduktionsaften, nemlig første tirsdag i måneden.

 

Materiel

Vi har med økonomisk støtte fra DIF og DGI's foreningspulje i løbet af 2020 anskaffet 5 kajakker. Vi manglede nogle gode begynderkajakker, der skulle kunne bruges af yngre og lette roere. De måtte derfor ikke være for tunge og alligevel robuste, så det er blevet til 2 brugte Valley plastkajakker og 1 ny plastkajak til mindre roere af mærket HøfdeQ. Dertil 2 brugte glasfiber-turkajakker, nemlig en Malik og en Tiki. Der er også indkøbt 4 nye pagajer. Vi regner med løbende at få skiftet ud i beholdningen, så vi holde os en flåde i god stand, der passer til medlemssammensætningen. Der bliver gjort plads til flere kajakker i den sidste container.

 

Medlemmer

Vi var i 2020 ca. 75 medlemmer. For at holde en god medlemskontakt forsøger vi at have en opdateret hjemmeside, hvor man kan finde aktivitetskalenderen, booke kajakker og læse turbeskrivelser sant se billeder fra turene. Desuden har vi Facebook-siden, hvor alle kan lægge indlæg ind. Det nyeste skud på stammen er app'en Min Forening, der har vist sig at være rigtig anvendelig i en forening som vores og bliver brugt mere og mere, især med annoncering af og tilmelding til diverse aktiviteter.

 

Byggeri og arbejdsgrupper

Vores byggeri blev også forsinket pga. coronaen. En mindre gruppe var dog standhaftige og flere og flere kom til, så nu er vi næsten færdige. Det var været en kæmpeindsats at nå så langt, men resultatet er da kun til at være ovenud tilfreds med. En stor TAK til de, der har bidraget, også i arbejdsgrupperne omkring materiellet, i turudvalget og i bestyrelsen. Det er en fornøjelse at være med i en forening, hvor samarbejdet fungerer så godt.

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 20.04.2021 31-05-2021

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

 

1. Orientering fra kasseren.

Regnskabet er godkendt.

 

Revisorerne har påpeget, at betaling for gæsteroere skal indbetales særskilt.

Der findes en løsning med med MobilPayBox, Søren vil installere det.

( er allerede sket og nyt nr. til betaling for gæsteroere er 8576PX)

 

2. Plads på OneDrive.

One Drive er ved at være fyldt med billeder, vi tilkøber mere plads. Da der ikke var stemning for at smide gamle billeder ud.

 

3. Hvor mange medlemmer har vi plads til ?

Vi har drøftet hvor mange medlemmer vi har plads til, da vi gerne vil sikre der er kajakker nok til alle.

Vi afventer generalforsamlingen og laver status derefter.

 

4. Tilskud til DGI kursus.

Mads har søgt om et 2 dages kursus ”DGI Havkajak klubinstruktør.”

Det er bevilliget og vi glæder os til at nyde godt af hans viden i klubben.

 

5. Regler for gæsteroere.

Reglerne er uændrede og som det fremgår af hjemmesiden er det 50 kr pr. gæst.

 

6. Numre på kajakkerne og pladserne.

Mads og Birgitte vil stå for organiseringen.

Mikael kan printe nye numre, hvis nødvendigt og der laves oversigt , der skal sidde over døren, så pladsoversigten også kan ses når døren er åben.

 

7. ”Havkajakroer” hæftet.

Udbydes til salg 100 kr, vi har ca 20 stk.

 

8. ”Bevæg dig for livet”

DGI har sendt invitation til at være med.

Vi aftaler vi vil være med en enkelt dag. Det bliver lørdag 11. september.

KarlEjner og Mikael er tovholdere, der bliver evt. brug for flere hjælpere.

 

9. Generalforsamling.

General forsamling planlægges.

 

 

Referent Dorte.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub d. 21. marts 2021 10-04-2021

 

 

 

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

1. Orientering fra kasseren.

Det er over 3 måneder siden, at Silkeborg Kommune har kvitteret for modtagelse af bygge regnskabet. Inger spørger til tidshorisont. Det drejer sig om 83.600 kr

Regnskabet er klar til at blive sendt til revisor.

Betty og Inger har ryddet op i Dropbox og medlemslister revideret og gjort mere overskuelige og delt op på voksne og børn, (derfor vigtigt med fødselsdato)

Aktuelt 108 medlemmer.

 

2. Status byggeri.

Næsten færdige med el og lys. Karl-Ejner, Jens og Evin er på opgaven.

Gulv i pavillon, Mikael og søn vil ordne det.

Så græs, huller på udhæng lukkes. Karl-Ejner ordner.

Tagpap repareres: Mikael og Karl-Ejner.

Containerdøre males: Betty og Dorte.

 

3. Søge penge.

Søren søger foreningspulje i DGI, forslag var våddragter til redningøvelser, men blev forkastet, da svært med rengøring. Medlemmerne kan selv købe ved fx Harald Nyborg til 300-400 kr.

i stedet for søger vi om rummelige plastkajakker.
 

4. Modtagelse af nye medlemmer/skr. materiale.

Vi har modtaget skriftlig forslag fra Tom til hvad vi skal huske ved modtagelse af nye medlemmer, Karl-Ejner ser på det og opdaterer det vi allerede har.

Sendes til gennemlæsning i bestyrelsen, inden sættes på hjemmesiden.

Tirsdag 13/4 kl 18.00 vil der være modtagelse af nye medlemmer, Betty og Karl-Ejner står for det og hvis nødvendigt, kan der komme flere og hjælpe til. Omvendt hvis der ikke er mange tilmeldte kan nye medlemmer fra sidste år evt. tilbydes pladsen.

 

5. Standerhejsning 10/4 kl 14-16

Betty laver opslag i Min Forening, med tilmelding.

Program som sædvanligt, kajakkerne skal vaskes og i år skal vi også feje fliser og vaske vinduer.

Herefter er klubben vært ved en grill pølse. Inger køber ind.

 

6. Redningsøvelser i søen, flere datoer ?

Da vores redningsøvelser i svømmehalen er blevet aflyst, kan det være nødvendigt med flere redningsøvelser i søen. Betty spørger Ole.

 

7. Kørsel med trailer.

Kajaktraileren er en trailer på 750 kg og med bremser. Mikael sørger for kopi af reg. attest.

 

8. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 20/4 kl 18.00 i klubhuset, hvor vi vil planlægge generalforsamling.

 

Referent Dorte.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub