Bestyrelsesmøde 29/5-2024 kl. 18 i klubben
Deltagere: Søren, Mikael, Anette, Jens, Karl-Ejner, Betty og Mette (ref.).
Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22/4 og referat fra generalforsamling d. 13/5
Begge referater blev godkendt.

2. Opfølgning på generalforsamling
Jan, Per og Henrik har meldt sig som værter til grillaften den 4/7.
Knud og Britta har meldt sig som værter til grillaften den 1/8.
Dermed er alle datoer med grill besat.
Vi har fået doneret en el-plæneklipper af Martin. Der er problemer med, at der ikke er strøm nok
på batteriet til fuld slåning. Mikael indkøber nyt batteri.

3. Status fra kasserer
Anette gør status over indbetaling af kontingent mm. Der er pt 122 betalende medlemmer.

4. Planlægning af jubilæum
Der er pt 23 tilmeldte. Mikael undersøger om slagteren stadig vil levere, når vi bliver lidt færre end
forventet.
Vi bliver ikke flere end at vi kan sidde under udhænget. Søren medbringer to mindre pavilloner til
at overdække mad mm.
Anette bestiller to kagemænd fra Føtex og afhenter dem. Tina og Britta bager kage.
Karl Ejner medbringer kaffemaskine og kaffe. Betty har termokander med kaffe med til om
eftermiddagen. Mette har the med.
Karl Ejner har flag med og Betty medbringer papirflag.
Jens har aftalt med Tina, at hun laver vandaktiviteter i ca. 1 time. Anette er ”vagt” på land under
vandlegene. Vigtigt at folk har skiftetøj med.
Karl Ejner fortæller lidt om klubbens historie på dagen.
Bestyrelsen mødes kl. 14.30 for at gøre klar.

5. Indkøb af nye kajakker
Klubben af fået tildelt 70.000 kr. fra Veluxfonden til indkøb af 2 coastline- og 2 coastrunner
turkajakker til en samlet pris af 91.000 kr. Kajakker købes gennem Kajakcentrum, der tilbyder at
tage brugte kajakker i bytte. Vi beslutter at købe alle 4 kajakker og sender forespørgsel til
Kajakcentrum i forhold til at tage gamle kajakker i bytte.
6. Opgradering af klubbens kajakker fra ”DesignKayaks Danmark”
Vi beslutter at indkøbe og montere rescuesystem til brug ved selvredning. Jens står for indkøb.

7. Evaluering af dette års introkursus
Årets introkursus har været en succes. Rigtig godt hold af nye medlemmer, der har taget godt
imod det tilrettede introkursus. Vi gentager samme koncept næste år.

8. Dato for næste møde
Vi mødes tirsdag den 27/8 kl. 17.30 i klubhuset.

Evt.:
Søren undersøger mulighed for førstehjælpskursus med hypotermi.
Jens sørger for at bagsiden af klubhuset bliver malet i løbet af sommeren.
Søren undersøger muligheder for livredningskursus nu hvor Viggo er stoppet på højskolen.
Karl Ejner har lavet understøtning til plastikkajakker og arbejder på opbevaring til plæneklipper.
Karl Ejner sørger for at bøgetræsbordplade der ligger ude kommer ind og bliver til bord forenden
af klubhuset.
Mette sørger fremadrettet for løbende rengøring og oprydning i klubhuset.
Referat af konstitueringsmøde i Sminge Sø kajakklub
Mandag d. 13. maj 2024, efter generalforsamlingen, i klubhuset

Deltagere: Søren, Betty, Anette, Jens, Mette og Karl-Ejner. Afbud Mikael

1) Søren Westermann fortsætter som formand
Karl-Ejner Nielsen bliver næstformand
Anette Dahl fortsætter som kasserer
Mikael Dylmer fortsætter som bestyrelsesmedlem
Jens Dincher bliver bestyrelsesmedlem
Betty Christensen bliver suppleant og fortsætter med ”Min Forening” og ”nye medlemmer”
Mette Foldager bliver suppleant og sekretær
2) Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. maj 2024, kl. 17.30 i klubhuset
3) Eventuelt.
Intet
Ref. Karl-Ejner.
Dagsorden til og referat af generalforsamling i Sminge Sø kajakklub
Mandag d. 13. maj 2024 kl. 19.00 i klubhuset


1) Valg af dirigent:
Henning Møllehus blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet

2) Bestyrelsens beretning ved formand Søren Westermann:
Se årsberetningen 2023
Årsberetningen blev taget til efterretning

3) Aflæggelse af revideret regnskab ved Anette Dahl:
Anette gennemgik regnskabet, som er revideret af Iris Brynja og Kim Almskou
Regnskabet blev godkendt

4) Indkomne forslag:
Ingen forslag

5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. Godkendt af forsamlingen

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Søren Westermann blev genvalgt
Karl-Ejner Nielsen blev genvalgt
Jens Dincher blev valgt

7) Valg af suppleanter:
Betty Christensen og Mette Foldager blev valgt

8) Valg af revisorer:
Iris Brynja blev genvalgt
Kim Almskou (suppleant) blev genvalgt

9) Eventuelt:
Søren gennemgik de forskellige udvalg og poster;
Bestyrelsen: Søren Westermann, Anette Dahl, Mikael Dylmer, Jens Dincher og Karl-Ejner Nielsen
Suppleanter til bestyrelsen: Betty Christensen og Mette Foldager. Revisorer: Iris og Kim
Turudvalget: Betty Christensen, Hanne Wind-Larsen, Mikael Dylmer, Svend Horn og Karl-Ejner
Nielsen
Græsslåning: Svend. Grejrum, grej og kajakker: Karl-Ejner. Klubhus: ??
Instruktører: Mads og Tina W. Randløv
Fordeling af grillaftener.
2. maj 2024: Jens, Mie og Mette
6. juni 2024: Tina og Cecilie
4. juli 2024: ??
1. aug. 2024: ??
5. sep. 2024: Vibeke, Bo og Mads
3. okt. 2024: Dorthe og Evin
Vi opfordrer frivillige til at melde sig, til de to manglende datoer, gerne til bestyrelsen
Martin har en batteriplæneklipper som han gerne vil donere til klubben, hvis den virker
Ellers ikke noget til eventuelt

Ref. Karl-Ejner.
Underskrift dirigent, Henning Møllehus: .
Sminge Sø Kajakklub
Årsberetning 2023
Ved klubhuset, 13.5.2024

Året 2023 var et fint år for klubben. Vi har nogle velfungerende faciliteter og var oppe på
imponerende 130 medlemmer.
Det står i vores vedtægter, at klubbens formål både er noget med naturoplevelser, motion
og fællesskab. Det har vi i bestyrelsen og ikke mindst turudvalget prøvet på at leve op til.
Vi plejer jo at have enkelte vinteraktiviteter, og 2023 var ingen undtagelse. Der var tur til
Klosterheden plantage, hvor bæverne fælder træer og huserer. Jens og Else viste rundt og
bagefter var der spisning i deres sommerhus. Der var også en guidet tur med Karl-Ejner i
Silkeborg – efterfølgende bøfsandwich på Panorama.
De nye medlemmer har vi altid forsøgt at tage godt imod og prøvet at få integreret i
klubben. Det er ikke altid lykkedes i den udstrækning, vi gerne havde set, så det er også
blevet taget op på flere bestyrelsesmøder. Der er flere aspekter i det – dels noget med
bedre sikkerhed for de nye og dels et ønske om en bedre introduktion til klubbens DNA og
fællesskabet. Især de forskellige opfattelser af, hvordan man styrker sikkerheden, har givet
anledning til diskussion. Vi endte dog med at vedtage den version, der er blevet brugt ved
dette års intro-forløb. Så må en senere evaluering afgøre, om der skal ske tilrettelser til
næste år.
En vigtig aktivitet er redningsøvelserne, som der var en række af i Kjellerup svømmehal.
Det er godt, at så mange deltager. Vi kan opfordre til, at også gamle og øvede medlemmer
får deres kunnen frisket op – det er oven i købet sjovt – og det gør det i sidste ende mere
sikkert at ro, - både for én selv og for andre. Herligt, at vi har medlemmer, der tog
livredderprøven og derefter deltog på bassinkanten. For øvrigt betaler klubben gebyret,
hvis nogen kunne tænke sig et DGI-kursus som kajak-instruktør.
Fællesroning:
De sædvanlige klubture på torsdage og lørdage gik selvfølgelig mest til steder på
Gudenåen nærmest klubben, men også med afstikkere til andet spændende vand i
køreafstand. Jeg kan nævne Ans-Langå, Nørreåen, Hinge Sø, Kalø Vig, Fur rundt, Ørn
Sø, Tjele Langsø og Vorning å / Skals å.
Endelig var der årets weekendtur, der var til Varde å, der løber ud i Ho bugt. En fin tur
med årets mest besværlige overbæring ved Karlsgårdeværket.
I forbindelse med ture må deltagerne deles om udgifterne, bl.a. til kørsel. Det ser nu ud til
at være blevet lidt lettere igen, da WeShare-funktionen er blevet lagt ind i MobilePay (vælg
Grupper, herefter Del udgifter). Til de nytilkomne: hvis man har brug for inspiration til en
tur, ligger der i klubhuset et par mapper med materiale fra nogle af vore ture.
Materiel: Vi købte et udvalg af våddragter til brug i koldt vand, især til begynder-
undervisningen. De er lidt bøvlede at komme i og ud af, men fungerer efter hensigten. De
er betalt af fondsmidler.
I containerne er der kommet bedre understøtning af plastkajakker, så de ikke får så mange
buler. På arbejdsdagen blev trinnet på bådebroen rettet op og fik en ny kantliste. Al
træværket ind mod gården fik træbeskyttelse, så der nu kun mangler ud mod
renseanlægget. Containerlågerne blev også renset af og malet. Indvendigt fik det lille

depotrum en gang hvid maling og der er kommet hylder op. Dejligt at der var så god
opbakning til arbejdsdagen.
Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2023 foruden diverse møder i arbejdsgrupper. Vi har
nogle, der tager sig af turplanlægning og turledelse, nogen der holder styr på bygninger,
udearealer og grejrummet. Vi mangler p.t. nogen til at stå for orden i klubhuset, så hvis en
eller to vil melde sig vil det være fint.
Lidt mere om fremtiden: i bestyrelsen har vi snakket visioner for klubben. Det har resulteret
i en liste med ideer, som vi kan plukke af til fremtidige initiativer. Vi har i øjeblikket 3
ansøgninger ude hos fonde om tilskud til indkøb af udstyr. En vedrørende noget lejrudstyr,
en om nye pagajer og en om nye turkajakker. Vi venter spændt på svar.
Tak til jer alle for jeres deltagelse i klublivet på hver jeres måde. En særlig tak til vores
instruktører,
de forskellige arbejdsgrupper og til resten af bestyrelsen for en god indsats. Det er en
fornøjelse at være formand, når man en gang imellem bare kan læne sig tilbage og vide,
at det er der nogen andre, der tager sig af.
Søren Westermann
Sminge Sø Kajakklub
Bestyrelsesmøde 25. marts 2024 ved Betty kl. 17.30

Deltagere; Søren, Mikael, Anette, Jens, Betty og Karl-Ejner (ref.). Afbud; Peder
Dagsorden og referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 9. februar 2024
Referatet er OK.
Opfølgning vedr. ansvarlige for oprydning i klubhus. De nuværende vil gerne stoppe, Søren spørger
om Malene og Mads vil overtage. Oprydning i grejrummet, Søren spørger Birgitte og Mads om de
fortsætter ellers overtager Karl-Ejner. Pkt. 8
Tilretning af pkt. 6 på hjemmesiden mangler, Betty tilretter

2. Hjemmesiden
Status? Søren undersøger sammen med Peder om vi skal have hjælp / købe hjælp til færdiggørelse

3. Nyt fra kasserer
87 medlemmer har pt. betalt kontingent. 10 har meldt sig ud af klubben og vi mangler at få 2 nøgler
retur. Rykker nr. 2 udsendes i påsken til de sidste ca. 25 som mangler at betale kontingent
Anette arbejder på medlemslisten som skal sendes til Silkeborg Kommune
Ændringer af forsikringer er igangsat
Regnskabet blev gennemgået på mødet og godkendt af bestyrelsen og lige efter påske får
revisorerne regnskabet til gennemgang og godkendelse

4. Er der behov for tiltag for at øge medlemstal?
Der er 4 nye medlemmer der har tilmeldt sig introduktions aftener og vi regner med godt halvdelen af
dem der mangler at betale kontingent betaler, så er vi ca. 100 medlemmer og det er OK. Så vi
afventer og ser hvad året bringer inden vi igangsætter tiltag for flere medlemmer

5. Evaluering af aktiviteter siden sidst, svømning og redningsøvelser
Der er nogle få medlemmer der svømmer regelmæssigt og de vil gerne opfordre andre til at deltage
Redningsøvelserne er gået fint over de 3 dage hvor er afholdt

6. Nyt fra turudvalg
Der er planlagt en del torsdagsture andet steds en ved Sminge Sø, nogle heldagsture og en enkelt
weekendtur
En oversigt over de planlagte ture er lagt på hjemmesiden

7. Standerhejsning
Afholdes den 6. april, fra 14.00 – 17.00. Betty indkalder med tilmelding, da vi griller et par pølser til
de aktive på dagen. Vi skal have vasket gulv, vinduer og kajakker, ryddes op og svømmeveste skal
ud i grejrummet. Mikael griller når opgaverne er overstået

8. 20års jubilæum den 15. juni 2024
Indbydelse udsendes først i maj måned og med svarfrist senest den 24. maj. Anette laver
indbydelsen og Betty sender den ud
Vi mødes kl. 15.00, år lidt kaffe og kage, roer en tur på åen, laver lidt ro-sjov, redningsøvelser, eller
andet vi finder på. Kl. 18.00 er der mad. Vi medbringer selv service til både kaffe og aftensmad.
I indbydelsen spørges om der er en eller flere der vil bage kage til arrangementet

9. Næste møde
22. april-2024, kl. 17.30 i klubhuset

10. Eventuelt
Skal vi have nedskrevet visioner for klubben, 3-5år frem i tiden? (nye instruktører, livreddere, eller
andet)
Århus Havkajakklub låner klubhuset til omklædning den 14. april
Kajakcamp igen i år?? (Som Mads afholdt sidste år)
Søren søger Nordea – og Veluxfonde om pagajer og kajakker
Bestyrelsesmøde 9. februar 2024 ved Betty kl. 17.30
Deltagere; Søren, Mikael, Anette, Jens, Betty og Karl-Ejner (ref.). Afbud; Peder
Dagsorden og referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23.november 2023
Referat godkendt, dog er jubilæumsdatoen den 15. juni og ikke den 16.

2. Nyt fra kasserer
Der er kun få der har betalt kontingent pt., der udsendes særskilt meddelelse om kontingent betaling
Forsikringsdækning. Bygningsdækningen er OK og for det øvrige hæves dækningen til kr. 500.000,-,
næsten det dobbelte af før til samme pris som før. Private kajakker dækkes af forsikringen, hvis ikke
egen forsikring dækker. Forsikringer skal fornyes igen i 2025
Regnskab sendes til revisorer her i weekenden. Mads er rykket for kontonummer for overførsel af
udlæg i 2023.

3. Nyt fra webmaster
Vi afventer nyt på næste møde

4. 20års jubilæum den 15. juni 2024
Mikael bestiller mad ved Slagter John. Vi forventer en kuvert pris på ca. 150 – 200,- + drikkevarer og
kage. I alt ca. 25.000,-. Ægtefælder inviteres også. Vi kan mødes kl. 15.00, roer en tur på åen, laver
lidt ro-sjov, redningsøvelser, eller andet vi finder på, Jens spørger Tina om hun har nogle ideer til ro-
sjov. Anette udsender info.-skrivelse og bestyrelsen driver arrangementet og spørger enkelte
medlemmer om hjælp

5. Generalforsamlingen
Den flyttes til mandag den13. maj 2024 og afholdes i klubhuset
Mikael griller, Betty køber nakkestege, mv.
Bestyrelsen foreslår af kontingentet fastholdes. Betty ønsker ikke at stille op til valg som
bestyrelsesmedlem, men som suppleant

6. Eksisterende regler, gennemgang / tilretning
I sætningen ”Hvis du kæntrer i kajakken, mm. ændres til ” Hvis du kæntrer i en turkajak
Heldagstur ændres til tur i sætningen: ”Når man tilmelder sig en heldagstur, accepterer man
følgende vilkår for deltagelsen”.
”Man skal have roet mindst 5 kajakture á 10km indenfor de seneste 12 måneder” – fjernes fra
sætningen, så den kommer til at se sådan ud: Man skal vide med sig selv, at konditionen rækker til
dagsturens længde, også i modvind
Til sætningen ”En turdeltager udpeges til turleder og dennes anvisninger skal følges af alle uden
undtagelse” tilføjes ”Turlederen vil også have det afgørende ord om hvem der kan deltage”, mht.
fysiske krav / erfaring til turen
Kontonummer til kontingentbetaling tilføjes sætningen ”Kontingent skal være betalt senest den 1.
februar”

7. Standerhejsning
Afholdes 6. april 2024, fra kl. 14.00, hvor vi klargør kajakker og rengør containere, klubhus, mm.
Der grilles pølser efterfølgende

8. Ansvarsområder
”Grej” og ”Orden i klubhus”. De to områder mangler bemanding da nuværende medlemmer ikke er
så aktive. Søren spørger de nuværende om de ønsker at fortsætte, ellers spørges nye om at stå for
områderne

Sminge Sø Kajakklub

9. Regler for nye medlemmer og for eksisterende medlemmer
Gælder for fællesture, ikke for torsdagsroning
Nye medlemmer;
Prøvetur på åen/søen inden det nye medlem binder sig til den endelige uddannelse
Selvredning og makkerredning, i svømmehal, incl. fri svømning fuldt påklædt, evt. i våddragt og med
svømmevest i svømmehal efter første introduktionsaften
Minimum 25km roning på å/sø med erfaren roer
Tvungen fælles tur på 10km (De 10km indgår i de min. 25km), hvor vi også øver bla. landgang
Efter betaling af kontingent og nøgle depositum udleveres nøgle
For alle medlemmer;
Alle opfordres til deltagelse i redningsøvelser, gerne en gang årligt enten i svømmehal og/eller i søen
og at øve svømmefærdigheder
Jens er ikke enig i beslutningen af uddannelse af nye og gamle medlemmer.
Jens mener stadigt at det som en enig arbejdsgruppe kom frem til, hvor vi forbedrede sikkerheden,
er den rigtige beslutning. (Krav om at kunne svømme min. 200m, makkerredning, selvredning og
have roet 25km)

10. Datoer for introduktion af nye medlemmer
Tirsdag den 23. april, kl. 18.00, og i svømmehal søndag den 28. april
og
Tirsdag den 30. april, kl. 18.00, og i svømmehal lørdag den 4. maj
Fælles tur med de nye medlemmer, tirsdag den 21. maj, fra kl. 18.00

11. Turudvalget
Tina og Jens trækker sig fra udvalget, så er der Betty, Hanne W. og Karl-Ejner tilbage. Mikael
indtræder. Mikael spørger Svend om han vil deltage og Karl-Ejner spørger Kim Almskou om han vil
deltage. Betty indkalder til møde i turudvalget her i februar

12. Næste møde
19/3-2024, kl. 17.30 i klubhuset

13. Eventuelt
Ingen

Bestyrelsesmøde 23. november 2023 ved Anette kl. 17.30

Deltagere; Søren, Mikael, Anette, Jens, Betty og Karl-Ejner (ref.). Afbud; Peder
Dagsorden og referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11.september 2023
Referat godkendt.


2. Siden sidst
Karl-Ejner har lavet understøtning af plast kajakker, i første omgang til 6 stk. Vi må til foråret se om der er flere der skal understøttes.
Medlemsaftenen den 9. november, hvor der blev fortalt om turen rundt om Fyn og ture i Middelhavet, var et godt arrangement
Peder har bestilt overflytning af den nye hjemmeside til den nye platform. Søren sender bestyrelsen et link til den ny hjemmeside så vi kan tjekke den og hvordan den ser ud3. Arbejdsgruppen vedr. program for nye medlemmer fremlægger deres forslag
Forslaget er:
Uddannelse af nye og nuværende klubmedlemmer
Prøvetur på åen/søen inden det nye medlem binder sig til den endelige uddannelse
200m fri svømning, fuldt påklædt og med svømmevest
Selvredning og makkerredning, i svømmehal efter første introduktionsaften
Minimum 25km roning på å/sø med erfaren roer
Tvungen fællestur på 10km (De 10km indgår i de min. 25km)

Forslaget er udarbejdet for at højne sikkerheden, både for en selv og for at vi kan hjælpe hinanden
Der var ikke enighed i bestyrelsen, især kravet om 200m svømning gav en del diskussion. Vi overvejer til de næste møder, hvilken distance vi kan fastlægge. Her i vinter vil vi opfordre alle medlemmer til at deltage i svømmetræning, også for at få fastlagt hvor langt vi kan svømme. Anette kontakter svømmecenter NordVest, for hvornår der er åbnet og om vi må svømme i våddragt og svømmevest. Betty indkalder via MinForening
Der blev talt om de forudsætninger som de nuværende medlemmer har meldt sig ind under, bl.a. hvis vi vil deltage i fællesture, skal vi have roet min. 5 x 10km indenfor det sidste år
Dette emne tages op på de næste bestyrelsesmøder, så vi er enige om uddannelsen af nye medlemmer og hvilke krav vi kan stille til eksisterende medlemmer, inden den nye sæson starter

4. Forslag om færdigpakket turledertaske med sikkerhedsudstyr
Vi er enige om at Jens indkøber div. Udstyr til turledertaske, som 1.hjælpspakke, folietæppe, mm, og tasken placeres i klubhus, klar til brug ved fællesturene

5. Redningsøvelser i svømmehal, hvor mange og hvornår
Betty er ved at undersøge hvornår vi kan låne svømmehallen i Kjellerup. Mads har tidligere stået for kontakten, men har ikke meldt tilbage om hvad der kan lade sig gøre. Så Betty tager fat i Silkeborg Kommune (NordVest badet) som står for udlån af svømmehallen i Kjellerup
Vi forventer redningsøvelser i løbet af februar og marts 2024 for eksisterende medlemmer og i 20./21. april og 4./5. maj for nye medlemmer, weekenden efter introduktionsaften i klubben

6. Medlemsarrangementer og næste års jubilæum
Besøget i Regan Vest, bliver ikke til noget i denne omgang, pga. det er næsten umuligt at få billetter Besøg i lokal nedlagt beredskabsbunker under Remstuplund i Silkeborg + besøg på Silkeborg Vands gamle Vandværk (få 100m derfra) og efterfølgende mad i Motorbådsklubben, den 6. januar 2024
20års jubilæum, 27. juni 2024, afholdes den 16. juni 2024, for klubbens medlemmer, med lidt ro-sjov og konkurrencer på åen. Indlejet grill-mester står for maden. Vi overvejer andre aktiviteter til dagen

7. Næste møde
23/1-2024, kl. 17.30 i klubhuset8. Eventuelt

Forsikringsdækning, er vi godt nok dækket?? Emne til næste møde

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2023 03-10-2023

Deltagere; Søren, Mikael, Anette, Jens, Betty og Karl-Ejner (ref.). Afbud; Peder

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 9.august 2023
  Referat godkendt. Til pkt. 5 fra referatet, hvor vi stadig mangler at male træværket op mod renseanlægget. Det må vi tage ved lejlighed når træet er tilstrækkelig tørt
   

 2. Nyt fra kassereren og webmaster
  Anette har fået debet-kort til banken. Er i gang med opdatering af ”supersass” (bookingsystem), mht. betaling og mail derfra, samt adgang til Drop Box.
  Peder lægger den nye hjemmeside på nettet, den er dog ikke helt færdig endnu

   

 3. Huskeliste til turplanlægning
  Tina og Jens har udarbejdet en huskeliste til planlægning af ture, til fri afbenyttelse. Peder lægger den på hjemmesiden
   

 4. Standerstrygning
  Afholdes 5. oktober 2023, fra kl. 18.00, hvor vi starter med at ro og kl.19.30 er der mad og selve standerstrygningen. Maden dertil bliver de resten vi har fra de sidste arrangementer, som tag selv-bord. Betty køber de sidste småting som ikke dækkes af resterne og Betty sender indbydelse ud
   

 5. Første hjælp og livredder kursus
  Der er ikke ret mange tilmeldte. Betty vil ”skubbe” til nogle medlemmer, især til deltagelse i livredderkurser
   

 6. Ideer til vinteraktiviteter og næste års jubilæum
  Cykelture på banestier, ca. 25km, gåture i skovene, besøg i Regan Vest, besøg i lokal nedlagt beredskabsbunker, Silkeborg Bad.
  Gerne et arrangement i hver af vintermånederne, dog ikke december
  20års jubilæum, 27. juni 2024, afholdes den 16. juni 2024, for klubbens medlemmer, med lidt ro-sjov og konkurrencer på åen. Indlejet grill-mester står for maden
  Vi overvejer andre aktiviteter til dagen

  Generalforsamling afholdes 14. maj 2024, kl. 17.30 i klubhuset

 

 1. Skal vi have en gennemgang af kajakker med henblik på hvilke der skal beholdes og hvilke der sælges
  Der er nogle enkelte kajakker der ikke bruges, som kan sælges, for at få plads til mere populære kajak-typer

 

 1. Næste møde
  23. november, kl. 17.30, ved Anette, med efterfølgende julefrokost. Vi medbringer hver en ret til bordet
   

 

 1. Eventuelt
  Den 12. oktober holdes der møde i arbejdsgruppen om videreudvikling af modtagelse af nye medlemmer
   

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub Tirsdag d. 21-03-2023 28-03-2023

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub

Tirsdag d. 21-03-2023 kl. 17.30 i klubhuset
Deltagere: Søren, Inger, Mikael, Betty, Dorte, Anette og Karl-Ejner
 
1)Godkendelse af referat fra sidst
Referatet fra 08-12-22 blev godkendt
 
2)Opfølgning på sidste møde
Hjemmesiden, Peder er stadig godt i gang og forventes færdig før standerhejsning. Kan evt. præsenteres på generalforsamlingen
We Share, kan evt. erstattes af Divvy, dette undersøges
Vi får nok svar på fondsansøgningen vedr. våddragter i denne måned
Understøtning af plastkajakker der får buler, arbejdes der stadig på


3)Vedtægternes §3, rettelsesforslag
Forslaget fra Inger blev gennemgået og fundet OK. Forslag til ændringer medsendes indkaldelse til generalforsamlingen, sammen med den nuværende tekst


4)Økonomi og medlemstal
Der er pt. kr. 168.315,00 på bankkontoen. Regnskabet fra 2022 gennemgået og det revideres i morgen
Der er nu 105 medlemmer. 20 har meldt sig ud siden 2022 og 4 overvejer udmeldelse


5)Redningsøvelser, foreløbig evaluering
Det går rigtig godt, der læres nogle gode nye ting og der er en god stemning. Sidste runde redningsøvelser afholdes 22. april


6)Turprogrammet
Programmet for 2023 er langt på hjemmesiden. Der mangler turledere på en del af turene, dem må vi have fundet
 
7)Standerhejsning. Arbejdsopgaver og forplejning.
Vaske kajakker, støvsuge containere, rengøring af terrasse, vinduesvask, rengøring af grill, hegn og græs derunder, gulvvask i klubhus, trin på bådebro rettes op og kantliste monteres.
Der serveres pølser med brød, drikkevarer, mv. Inger indkøber dertil og Betty udsender indbydelse med tilmelding


8)Opstart af nye medlemmer
Nogle få tilmeldt i april og pt. nogle i maj


9)Generalforsamling. Forberedelse
Generalforsamling den 16. maj 2023
Inger ønsker ikke genvalg. Mikael villig til genvalg. Anette stiller op til valg (pt. suppleant).
Dorte ønsker ikke genvalg som suppleant. Vi mangler derfor 2 suppleanter
Vedtægtsændringer OK, udsendes sammen med indkaldelse


10)Næste møde
Næste bestyrelsesmøde den 19-04-2023, kl. 17.30 i klubhuset.
 
11) Eventuelt.
Nyt livredderkursus inden 01-09-2023??
Tilbyde nye medlemmer redningsøvelser i svømmehal inden deltagelse i fælles ture??
 
Ref. Karl-Ejner.
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub torsdag d. 08-12-2022 17-01-2023
Deltagere: Søren, Inger, Mikael, Betty og Karl-Ejner. Afbud: Dorte og Anette
 
1) Godkendelse af referat fra sidst
Referatet fra 11-10 blev godkendt.
 
2) Opfølgning på sidste møde.
Hjemmesiden, Peder er godt i gang og det der er lagt på, ser fint ud. Han fik et godt tilbud,
så prisen ca. det halve af den tidligere pris.
We Share, lukker pr. 1. feb. 23, så vi venter og ser om der dukker et nyt system op.
De to ”Sit on top” – kajakker er indkøbt og ligger ved Søren.
Tagpap på klubhuset er blevet fornyet.
Understøtning af plastkajakker der får buler, er så småt under udbedring.
Våddragter, vi kan anskaffe våddragter til klubben, hvis vi kan få tilskud fra fonde og den
der låner en selv sørger for rengøring og tørring af dragt.
Gåtur med efterfølgende bøfsandwich i Silkeborg, bliver sidst i februar eller først i marts,
der meldes ud om dette på Min Forening

3) Evaluering af førstehjælp og livredderkursus.
Begge kurser forløb godt. Der blev 6 livreddere ud af det, 2 bestod bassinprøven og 4 bestod
Dansk Svømmeunions livredderprøve. Vi bør holde nye kursusforløb i evt. august 2023.

4) Opfølgning på generalforsamlingen vedr. vedtægter
Inger og Dorte har udarbejdet forslag til ændringer af §3. Efter gennemgang af disse
renskriver Inger §3 til næste møde hvor vi vender dem igen, så den bliver klar til
generalforsamlingen i 2023.

5) Klubbens økonomi.
Regnskabet færdiggøres i januar. P.t. ca. kr. 137.000,- i banken. Både tagrenovering og de to
”sit on top” - kajakker er betalt.

6) Næste møde
Næste bestyrelsesmøde den 21-03-2023, kl. 17.30 i klubhuset.

7) Eventuelt.
Intet.
 
Ref. Karl-Ejner.
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub Tirsdag d. 11-10-2022 26-11-2022
Deltagere: Søren, Inger, Mikael, Betty, Dorte, Anette og Karl-Ejner

 
1) Godkendelse af referat fra sidst
Referatet fra 13-09 blev godkendt. Dorte og Inger forbereder paragrafændring fra
generalforsamlingen, for korrekt formulering

2) Ny hjemmeside.
Webinar, 4/10, ved Min Forening fungerede ikke og de har ikke reageret på henvendelsen
fra Søren. Peder, Betty og Søren har undersøgt hjemmesiden fra Min Forening, den fungerer
ikke ret godt, det er også erfaringen fra andre. Det tilsammen gør at vi dropper denne
hjemmeside og i stedet vælger hjemmesiden fra Bricksite, som Peder har god erfaring med
og den ser ud til at fungere bedre. Søren kontakter Peder for at få ham til at starte flytning af
hjemmeside
Betty og Karl-Ejner oplæres i den nye hjemmeside, af Peder, så minimum en fra bestyrelsen
kan arbejde på hjemmesiden
 
3) Strategi for medlemmer der ikke er på Min Forening og WeShare
Vi vil opfordre alle medlemmer til at installere Min Forening for lettere fælles information.
Dem som ikke har dette installeret, får også fremover tilsendt mail med info. mv.
Ligeledes opfordrer vi alle til at installere WeShare, tilknyttet MobilePay, det letter fordeling
af omkostninger ved fælles arrangementer. Hvis der er en deltager i fælles arrangementer
som ikke har WeShare, aftales der på forhånd at der udregnes omkostnings fordeling
manuelt. Turleder undersøger og afklarer dette inden turen. Anette undersøger om der kan
betales for flere på samme nummer, så der kan fordeles omkostninger automatisk

4) Ny kajaktype?
Vi prøver at indkøbe to stk. ”Sit On Top” – kajakker, til ca. kr. 9.300,- / stk.

5) Våddragter til klubben?
Klubben vil ikke indkøbe og udlåne våddragter. Vi anbefaler at nye medlemmer køber en
evt. billig våddragt til brug de første gange og i foråret hvor vandet er koldere

6) Vinterarrangementer - skal vi have flere?
3/11-22. Fortælleaften om kajakture
12/11-22. Første hjælp og livredder kursus
Forslag om tur til Klosterheden og kaffe ved Else og Jens (sommerhus)
Forslag om tur rundt om Silkeborg og middag på evt. Panorama. Karl-Ejner under ruter i
Silkeborg til næste møde
Redningsøvelser i Kjellerup Svømmehal, først i 2023

7) Hængepartier – Hvad mangler vi at få gjort færdigt?
Lille rum i klubhuset mangler maling. Anette vil gerne male
Låger på containere. De males til foråret, af Søren, Mikael og Karl-Ejner
Overdækning af trailer. Vi må finde udførende til dette.
Male træværk udvendigt hele vejen rundt. Anette vil gerne være tovholder på malearbejdet
til foråret
Tagdækning af klubhus. Mikael har bestilt tagdækker
Problemer med buler i skroget på plastkajakker, når de ligger i stativer. Mikael og Karl-
Ejner overvejer løsning
Redningsveste flyttes ind i klubhus her i vinter. Karl-Ejner flytter dem
 
8) Næste møde
Næste bestyrelsesmøde den 08-12-2022, kl. 17.30 hos Inger. Der afholdes også julefrokost
ved dette møde

9) Eventuelt.
Intet
 
Ref. Karl-Ejner.
Bestyrelsesmøde i Sminge Sø kajakklub Tirsdag den 13/9 22 03-10-2022
Deltagere:
Søren, Inger, Mikael, Betty, Dorte, Anette og Karl-Ejner, samt Peder under pkt. 1.
 
1) Ny hjemmeside.
Peder deltager i dette punkt. Han fortæller om fordelene ved et nyt system
og vi kommer med vores ønsker. Kig gerne ind på den nuværende side og notér dig, om der
er nogle ting, der kunne være bedre eller noget, der mangler.
Den nuværende hjemmeside fra Minisite koster kr. 160,- / måned og trænger til en kraftig
opdatering. Peder har undersøgt en løsning fra Bricklite, den koster 80,-/måned. DGI står
bag en hjemmeside fra Min Forening. Vi bruger dele af Min Forening løsningen i dag til
arrangementer. En løsning fra Min Forening koster kr. 5.000, - i opsætning og ingen løbende
omkostninger. Der var enighed om at få Peder til at undersøge løsningen fra Min Forening,
da den sikkert også kan kombineres med medlemsregistrering, kontingentopkrævning,
invitationer til arrangementer og hjemmeside. Vi deltager alle i bestyrelse i webinar vedr.
dette den 4. oktober. Vi bestemmer os på næste bestyrelsesmøde, efter webinaret.
 
2) Spisning og tak for hjælpen til Peder
 
3) Godkendelse af referat fra sidst (opfølgning?)
Referatet fra 22-06 blev godkendt.
 
4) Opdatering af dagsorden og evt. prioritering af emner, hvis noget skal udskydes
Punkterne i dagsorden er OK, undtagen pkt. 12, som ændres til ”næste møde”
 
5) Min Forening – appen. Inger orienterer om nye muligheder for betaling m.v.
Mulighederne i appen blev gennemgået under punkt 1
 
6) Private kajakker. Hvad har vi plads til og skal reglerne finpudses?
Der kan være plads til 1 kajak pr. betalende aktive medlem, hvis der er plads i containerne.
Klubbens kajakker har første ret til pladsen. Reglerne på hjemmesiden er OK. Afsnittet med
reglerne printes ud og klæbes op på indvendig side af døren til containeren med private
kajakker for at synliggøre reglerne.
 
7) Standerstrygning – grillaften. Bestyrelsens opgave.
Standerstrygning afholdes den 06-10-2022, kl. 18.00. Vi sejler første en lille tur og griller
pølser bag efter. Tina skaffer pølser, Anette sørger for kartoffelsalat og brød. Inger sørger for
kage til kaffen. Klubben giver øl, sodavand og kaffe/the.
 
8) Forplejning i forbindelse med livredder- og førstehjælpskursus.
Førstehjælpskursus afholdes den 12-11-2022, fra kl. 10.00 – 13.00 og efterfølgende afholdes
der livredderkursus. Klubben giver en sandwich kl. 13.00 til alle deltagere og derudover
kage til dem der deltager i livredderkursus til eftermiddagskaffen. Deltagerne skal selv
medbringe drikkevarer, kaffe, the, vand, mv.
 
9) Evt. kørselsgodtgørelse til turlederes research.
Der var bred enighed om at der ydes kørselsgodtgørelse til turlederens research, efter
klubbens regler for kørsel, kr. 3,- / km. Dette betales af klubben.
 
10) Paragrafændring fra generalforsamlingen.
Til næste bestyrelsesmøde forberedes dette punkt, så vi får formuleret ændringen helt
præcist og i overensstemmelse med vedtægterne.
 
11) Nyt fra kassereren?
Vi har fra 01-01-2022 til dato brugt for kr. 1169,- for el.
Der er kr. 179.000,- på kontoen, men vi skylder pt. ca. kr. 2.000,-
Vi har købt 2 nye kajakker med ror til i alt kr. 16.100,-
Silkeborg Kommune har varslet at der kommer en lille regning for afslutning af byggeriet.
12) ...
Næste bestyrelsesmøde den 11-10-2022, kl. 17.30 i klubhuset. Peder inviteres for at
orientere os om mulighederne i Min Forenings hjemmeside.
 
13) Eventuelt.
Har vi brug for en ekstra trailer?, kun hvis triangel er så lang at vi kan køre med kajakker på
lovlig vis.
Tur fortællinger 03-11-2022 i klubhuset, hvor Kim vil fortælle om Gudenåturen og Britta og
Knud vil fortælle om deres kajakture ved Malta.
 
Ref. Karl-Ejner.
Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub onsdag den 22/6 22 02-08-2022
 
 
Deltagere:
Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Anette Dahl og Dorte 
Brogaard.
Afbud fra Karl-Ejner Nielsen
 
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt. Punkt vedr. vedtægtsændringer er udsat til næste bestyrelsesmøde.
 
Arbejdsfordeling i bestyrelsen.
Indkalde til møder: Søren
Kontakt til nye medlemmer: Betty
Opdatere medlemslister: Betty og Inger
Hjemmeside: Betty og Lars. Peder arbejder på ny hjemmeside
Facebook: Betty og Peder
Min Forening: Betty
Nyanskaffelser: Søren
 
Udvalg/ansvarsområder.
Turudvalg: Jens, Hanne, Tina og Betty
Både og reparationer: Karl-Ejner. Fejl og mangler meldes til Karl-Ejner 27622150 eller mail
karlejner@c.dk
Klubhus, vogne, stativer: Mikael
Udearealer: Svend
Orden i klubhus og grejrum: Birgitte og Mads
Fundraising: Søren
 
Rygepolitik.
Rygning er ikke tilladt på klubbens område.
 
Erkendtligheder til arrangører.
Medlemmer i klubben arbejder frivilligt og ulønnet.
Hvis det er ikke-medlemmer, der yder en indsats, der ikke bliver aflønnet, gives der en
erkendtlighed.
 
Kørselspenge.
Turlederen fordeler den nødvendige fælleskørsel.
Ved fælleskørsel 3 kr./km
Ved kørsel med trailer 4 kr./km
 
Nyindkøb/sortering i kajakker.
Søren er ansvarlig for sortering, evt. salg samt nyanskaffelser
Bestyrelsen afsætter 30.000 kr. til nyanskaffelser.
 
Introforløb for nye medlemmer, hvordan er det gået?
Det er en succes, som vi fortsætter med.
 
Livredderkursus.
Det er en mulighed for, at vi kan uddanne livreddere, som kan hjælpe til redningsøvelser
Søren og Betty arbejder videre med sagen.
 
GDPR-regler.
Inger har opdateret vores persondatapolitik, bestyrelsen godkendte det. Vil fremgå af hjemmesiden.
 
Nyt fra kassereren.
Vedr. afskrivning af kajakker
Bestyrelsen beslutter, at vi for regnskabsåret 2022 afskriver kajakkerne med 25% og i regnskabsåret
2023 afskriver vi resten, da beløbet da vil være under 31.000.
Fremadrettet vil indkøb af kajakker bliver straksafskrevet, hvis anskaffelsesprisen på den enkelte
kajak er mindre end grænsen for straksafskrivning sat fra skats side (2022 beløb 31.000 kr. eksklusive
moms).
Vedr. nøgledepositum
Nøgledepositum indtægtsføres i klubbens regnskab senest året efter at et medlem har meldt sig ud
og hvor det ikke har været muligt at tilbage betale depositum
 
Inger kontakter revisor Iris, så de sammen kan blive enige om, hvordan det skal registreres og
bogføres. Betty, som medlemsansvarlig, bliver inviteret med til mødet.
 
Eventuelt.
Der er blevet opsat hjertestarter ved toiletbygningen.
 
Referent Dorte
Sminge Sø Kajakklub