Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 08.01.19. 11-01-2019
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Ole Buch 
  1. Status på projekt nyt klubhus:
  • Byggetilladelse
           Karl-Ejner har fået en tilladelse på 1 år af Silkeborg Forsyning. For at kunne søge støtte skal vi dog have min. 5 år, så det forsøger vi at få. Vi har fået                     tilladelse til vand, el og kloak. 
  • Støttemuligheder
           Søren har talt med Kim hos Ans Søsport og fået hans erfaringer med at søge støtte. Den kommunale pulje til medfinansiering af lokale initiativer kan give 
           op til 50% af projektets pris. Lokale- og anlægsfonden kan give en del af resten. Det undersøges også om tipsmidler kan søges.
Søren tjekker om vi kan få
           rådighed over den sydlige del af rastepladsen af kommunen som alternativ placering – eller et helt tredje sted?
 
  • Byggebudget
           Ole fremlagde byggebudgettet, som blev drøftet.  
  • Projektering
            Budgettet omfatter anvendelse af ekstern byggerådgiver til styringen. 
  • ​Hvad er næste skridt?
           Der arbejdes videre med lejeaftalens længde, støttemuligheder og placering.
 

2. Generalforsamlingen 2019
  • Vedtægtsændringer drøftedes. Der foreslås nogle få, mindre ændringer på generalforsamlingen.
  
Referent, Ole Buch
Kom til foredrag og fremvisning hos Udeliv 03-12-2018
Kære medlem.
 
Kom med til foredrag hos Udeliv, Virklundvej 5, 8600 Silkeborg den xx. xx 2019 kl. 17:00
 
Vi har fået Udeliv til at fortælle om bådtyper, sikkerhedsudstyr, pagajer og meget mere.
 
Efter foredraget samles vi igen hos Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.
Her er der mulighed for at få noget at spise og drikke. Dette er for egen regning.
 
Der er 15 pladser. Sidste tilmelding er den 23.01.2019 til jens.dincher@webspeed.dk
 
 
Med venlig hilsen
 
Turudvalget
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 05.11.18. 06-11-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Karl-Ejner, Ole Buch
 
1. Valg af referent
    Ole Buch blev valgt
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
    Referatet godkentes, bortset fra at kajakkerne ikke skal graveres, da det vil ødelægge gelcoaten. Betty finder pris på logo-mærkater til at sætte udenpå bådene.

3. Angivelse af turniveauer for heldagsture
    Der blev fremlagt forslag om indførelse af angivelse af heldagsturenes sværhedsgrader således, at deltagere og turleder lettere kan vurdere turen i forhold til
    deltagernes formåen. Turniveauerne angives fremover ved hver heldagstur i kalenderen, og der linkes til en beskrivelse på hjemmesiden.

 
4. Drøftelse af forslag om nyt klubhus
    Der blev fremlagt forslag om udskiftning af de nuværende skure med nye i form af containere og pavillon som klubhus.
    Karl-Ejner taler med kommunen om byggetilladelse.
    Søren ser på tilskudsmuligheder.
 
5. Opgaver til arbejdsgrupperne

    a. Vedligeholdelse af skure, vogne, stativer             Mikael
        Mikael begynder at se på fremstilling af kajakvogne samt et aflåseligt rum i traileren. 

    b. Grej (pagajer, veste, paddle floats mv.)              Birgitte og Mads
        Birgitte og Mads bedes komme med forslag til hvad der bør udskiftes, og hvad det vil koste. Søren søger evt. nye veste hos Trygfonden.
 
    c. Bådene                                                               Karl-Ejner
        Karl-Ejner og Ole gennemgår alle havkajakker inden den nye sæson med henblik på udskiftning af liner etc. Der sættes også navneskilte i alle både.
        Karl-Ejner tjekker/udskiftes styreliner.

 
6. Medlemmer under 18 år
    a. Børneattester
        Der er fremskaffet en børneattest til Ole, så han kan være instruktør for børn.
 
    b. Kajakker og grej
        Birgitte og Mads bedes komme med oplæg til evt. indkøb af børnekajakker og børnepagajer. Pris?
 
7. Generalforsamling 2019
    Afholdes den 22. maj. Lars taler med Gjern Hotel. Betty taler med Henrik om dirigentopgaven.
 
8. Eventuelt
    Alle bedes tænke over formuleringen af en tilføjelse til vedtægterne om at børn kun må være tilstede i klubben og bådene i selskab med mindst én forældre.
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 06.09.18. 07-09-2018
Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af to forslag fra bestyrelsen.

Forslag 1:
Bestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentsystemet:
Børn under 18 år betaler kr. 50,00. Dermed får vi tilskud som vi plejer.
Alle over 18 år betaler samme kontingent, også dem der har egen kajak.
Fremtidigt kontingent pr. voksen: kr. 400,00.
Dette giver adgang til både kanoer, kajakker og trailer.

Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår at datoen for halvt kontingent flyttes:
I dag betaler nye medlemmer kun halvt kontingent for første år, når de indmeldes efter 1. juli. Bestyrelsen foreslår, at denne dato ændres til den 1. august.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
    Inger Dyhr blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutnningsdygtig.

2. Bestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentsystemet
    Forslaget var udsendt til medlemmerne på forhånd. Forslaget blev vedtaget.

3. Bestyrelsen foreslår, at datoen for halvt kontingent flyttes
   Forslaget var udsendt til medlemmerne på forhånd. Forslaget blev vedtaget.

Begge ændringer træder i kraft umiddelbart.
 
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 07.08.18. 07-09-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Ole Buch
Afbud fra:    Karl-Ejner
 
Valg af referent
  1. Ole Buch blev valgt
Drøftelse af forslaget om forenkling af kontingentmodellen. Forslaget godkendtes, og vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 6. september med henblik på en vedtagelse. Henrik Westergaard, alternativt Inger Dyhr, spørges om de vil være dirigent (Betty) Eventuelt 

       3.1 De fremtidige klubfaciliteter
            Vi beder Karl-Ejner om at undersøge, om vi kan få lov til at udvide vores areal bagud, således at vi har mulighed for at bygge nye faciliteter (Betty).
 
       3.2 Muligheden for at etablere el til nøglebrikker undersøges
            Vi går ikke videre med idéen.
            Baggrunden for forslaget var et ønske om at kunne hindre adgangen for personer, som ikke længere betaler kontingent.  
            I stedet vil vi følge en rykkerprocedure, hvor kassereren ca. den 20. april meddeler sekretæren, hvem der ikke har betalt. Disse får så en enkelt påmindelse.                Derefter bliver restanter slettet af bookingsystemet.
 
       3.3 Budget
            Når vi kender svaret fra Karl-Ejner omkring evt. udvidelse af grunden, kan vi opstille et budget til formålet.
 
       3.4 Gravering af klubnavn i kajakker samt påsætning af klubnavn på pagajer, veste og paddle floats
            Vi vil bede Karl-Ejner arrangere, at alle bådene bliver graveret med klubnavn. Udstyr hertil kan sikkert lånes hos politiet. (Betty)
            Vi skal også have sat gule TRYG-mærkater i alle bådene ved samme lejlighed. (Ole)
            Vi vil spørge Birgitte, om hun vil tage det løbende ansvar for pagajer, veste og paddle floats, herunder at skrive klubnavn i det hele (Betty).
            Ole taler med Dorte + Evin om klubhuset.
  
       3.5 Udpegning af ansvarlige til områderne:
            Vi vil spørge følgende personer, om de vil påtage sig ansvaret for de forskellige områder. De ansvarlige finder selv en eller flere personer som hjælpere. De 
            eneste nye på listen er Jens, Birgitte, Dorte + Evin samt Hanne + Søren.

 
            Vedligeholdelse af skure, vogne, stativer:  Michael
            Vedligeholdelse af grunden:  Svend
            Grej (pagajer, veste, paddle floats mv.):  Birgitte
            Bådene:  Karl-Ejner
            Orden i klubhuset:  Dorte og Evin
            Turudvalg:  Inger
            Fundraising:  Hanne og Søren  

/Ole Buch
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 08.06.18. 10-06-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Ole Buch
Afbud fra:    Karl-Ejner Nielsen
 
 
1. Valg af referent
    Ole Buch blev valgt til referent.

2. 
Godkendelse af referat fra sidste møde
   Referatet godkendtes.
 
3. Konstituering af bestyrelsen
    Formand: Betty
    Næstformand: Søren
    Kasserer: Lars H.

 
Referat af generalforsamling den 15. maj 2018 23-04-2018
Henrik Westergaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at formalia vedrørende indkaldelsen var overholdt.
 
Næstformanden aflagde beretning for 2017. Der var spørgsmål til bookingsystemet (ingen chance-kajakker mere) og medlemstallet. Der er 98 medlemmer. Herefter blev beretningen taget til efterretning.
 
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål til nogle af posterne, der så blev udspecificeret og forklaret. Regnskabet blev herefter godkendt.
 
En kontingentforhøjelse på 50 kr. pr. kajakmedlemsskab blev godkendt. Der var spørgsmål til kontingentet, idet nogle synes, det er svært at se, hvilken pris de skal betale. Bestyrelsen vil gerne arbejde på at gøre det lettere gennemskueligt. 
 
Til bestyrelsen var der genvalg til Betty Christensen og Søren Westermann. Ole Buch blev nyvalgt til bestyrelsen og Karl-Ejner Nielsen som suppleant.
 
Revisor Henrik Westergaard og revisorsuppleant Lisbeth Kofoed Jensen blev genvalgt.
 
Eventuelt:
Årets værter til grillaftener:
                      7/6 Jan og Karen Marie
                      5/7 Lisbeth og Mads
                      2/8 Else og Jens
                      6/9 Inger og Erik
 
Vi har to kajakker, der aldrig bliver brugt. Da vi gerne vil frigøre pladsen i skuret, bliver de solgt til højeste bud. Der bliver sat sedler på dem med en frist på en måned – de ligger øverst til venstre i midterskuret.
 
Klubbens øl-bryganlæg blev nævnt. Steen undersøger, hvor det er og i hvilken stand, det er.
 
Betty opfordrede til, at man bruger Facebook-siden (Sminge Sø Kajak Klub). Denne er efter generalforsamlingen blevet ændret fra at være en lukket gruppe til at være en offentlig.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub