Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub onsdag den 22/6 22 02-08-2022
 
 
Deltagere:
Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Anette Dahl og Dorte 
Brogaard.
Afbud fra Karl-Ejner Nielsen
 
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt. Punkt vedr. vedtægtsændringer er udsat til næste bestyrelsesmøde.
 
Arbejdsfordeling i bestyrelsen.
Indkalde til møder: Søren
Kontakt til nye medlemmer: Betty
Opdatere medlemslister: Betty og Inger
Hjemmeside: Betty og Lars. Peder arbejder på ny hjemmeside
Facebook: Betty og Peder
Min Forening: Betty
Nyanskaffelser: Søren
 
Udvalg/ansvarsområder.
Turudvalg: Jens, Hanne, Tina og Betty
Både og reparationer: Karl-Ejner. Fejl og mangler meldes til Karl-Ejner 27622150 eller mail
karlejner@c.dk
Klubhus, vogne, stativer: Mikael
Udearealer: Svend
Orden i klubhus og grejrum: Birgitte og Mads
Fundraising: Søren
 
Rygepolitik.
Rygning er ikke tilladt på klubbens område.
 
Erkendtligheder til arrangører.
Medlemmer i klubben arbejder frivilligt og ulønnet.
Hvis det er ikke-medlemmer, der yder en indsats, der ikke bliver aflønnet, gives der en
erkendtlighed.
 
Kørselspenge.
Turlederen fordeler den nødvendige fælleskørsel.
Ved fælleskørsel 3 kr./km
Ved kørsel med trailer 4 kr./km
 
Nyindkøb/sortering i kajakker.
Søren er ansvarlig for sortering, evt. salg samt nyanskaffelser
Bestyrelsen afsætter 30.000 kr. til nyanskaffelser.
 
Introforløb for nye medlemmer, hvordan er det gået?
Det er en succes, som vi fortsætter med.
 
Livredderkursus.
Det er en mulighed for, at vi kan uddanne livreddere, som kan hjælpe til redningsøvelser
Søren og Betty arbejder videre med sagen.
 
GDPR-regler.
Inger har opdateret vores persondatapolitik, bestyrelsen godkendte det. Vil fremgå af hjemmesiden.
 
Nyt fra kassereren.
Vedr. afskrivning af kajakker
Bestyrelsen beslutter, at vi for regnskabsåret 2022 afskriver kajakkerne med 25% og i regnskabsåret
2023 afskriver vi resten, da beløbet da vil være under 31.000.
Fremadrettet vil indkøb af kajakker bliver straksafskrevet, hvis anskaffelsesprisen på den enkelte
kajak er mindre end grænsen for straksafskrivning sat fra skats side (2022 beløb 31.000 kr. eksklusive
moms).
Vedr. nøgledepositum
Nøgledepositum indtægtsføres i klubbens regnskab senest året efter at et medlem har meldt sig ud
og hvor det ikke har været muligt at tilbage betale depositum
 
Inger kontakter revisor Iris, så de sammen kan blive enige om, hvordan det skal registreres og
bogføres. Betty, som medlemsansvarlig, bliver inviteret med til mødet.
 
Eventuelt.
Der er blevet opsat hjertestarter ved toiletbygningen.
 
Referent Dorte
​Referat generalforsamling onsdag 18. Maj 2022 30-05-2022

1. Valg af dirigent.
Hanne Wind-Larsen blev valgt som dirigent og kunne konstateret at indkaldelse til
generalforsamling var sendt rettidigt ud.

2. Bestyrelsens beretning.
Søren Westermann aflagde beretning, se denne.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.
Inger Dyhr gennemgik årsregnskabet for 2021. Meget grundigt og detaljeret
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for voksne 500 kr. og børn 50 kr.

6. Ændring i vedtægterne §3 medlemskab.
Bestyrelsen foreslår at “indmeldelsesgebyr” rettes til “nøgle depositum”
Efter en kort debat, trækkes forslaget og bestyrelsen arbejder videre med teksten.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er
Søren Westermann modtager genvalg
Betty Abild Christensen modtager genvalg
Dorte Fisker Brogaard modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Karl-Ejner Nielsen som bestyrelsesmedlem (tidl. suppleant)
På generalforsamlingen opstilles endvidere Tom Tychsen.
Efter skriftlig afstemning vælges Søren, Betty og Karl-Ejner.

8. Valg af suppleanter.
Bestyrelsen foreslår, at der bliver valgt en ekstra suppleant, så der er i alt to suppleanter:
Bestyrelsen foreslår Anette Dahl og Dorte Fisker Brogaard som suppleanter
Der er ikke andre forslag og de er valgt

9. Valg af revisorer.
Genvalg af Jan Lund og Iris Brynja Petursdottir.

10. Eventuelt.
Svend foreslår at der gives en erkendtlighed når nogen gør stort arbejde for et arrangement,
bestyrelsen vil arbejde videre med sagen
Mads efterspørger om vi har en rygepolitik, bestyrelsen vil arbejde videre med sagen

Værter til grillaftner:
2/6: Henning og Birgitte.
7/7: Britta og Knud.
4/8: Else og Jens
1/9: ledig
6/10: Standerstrygning: Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen og konstituerede sig:
Formand: Søren Westermann
Næstformand: Betty Abild Christensen
Kasserer: Inger Dyhr
Sekretær: Karl-Ejner Nielsen
Medlem: Mikael Dylmer

Suppleanter: Anette Dahl og Dorte Fisker Brogaard

Referent Dorte
Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub mandag 25/4 2022 14-05-2022
Deltagere:
Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Dorte Brogaard.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 16.03.2022
Ikke noget at tilføje

Nyt fra kassereren
114 medlemmer har betalt, Betty og Inger sender rykkere til de sidste, der mangler at betale/aflevere nøgle

Opfølgning på Privatlivspolitik, GDPR-regler
Inger laver udkast, der sendes til gennemlæsning hos os alle

Generalforsamling 18/5
Betty laver indbydelse i Min Forening (mail til dem der ikke bruger app) Inger og Dorte sørger for forplejning. Starter med fællesspisning kl 18,00 og generalforsamling starter kl 19,00

Referent Dorte
Dagsorden til generalforsamling 2022 28-04-2022

 

 

Den 18 maj kl. 19.00 i klubhuset

Aftenen starter kl. 18.00 med spisning

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

   

 2. Bestyrelsens beretning
   

 3. Aflæggelse af revideret regnskab
   

 4. Behandling af indkomne forslag

   

  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

   

 5. Fastsættelse af kontingent.


  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

   

 6. Ændring i vedtægterne § 3. Medlemskab


  Bestyrelsen foreslår at ”Indmeldelsesgebyr” rettes til ”nøgle depositum”

   

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer


  Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

  Søren Westermann modtager genvalg
  Dorte Fisker Brogaard modtager ikke genvalg
  Betty Abild Christensen modtager genvalg

  Karl-Ejner Nielsen (suppleant) modtager genvalg(som bestyrelsesmedl.)

  Bestyrelsen foreslår at Karl-Ejner Nielsen vælges som bestyrelsesmedlem.
   

 8. Valg af suppleanter


  Bestyrelsen foreslår, at der bliver valgt en ekstra suppleant, så der er i alt to suppleanter.
  Bestyrelsen foreslår derfor Anette Dahl og Dorte Fisker Brogaard som suppleanter.
   

 9. Valg af revisorer


  På valg er:

  Jan Lund modtager genvalg
  Iris Brynja Petursdottir modtager genvalg
   

 10. Eventuelt

  Vi skal have valgt årets værter til grillaftenerne
  Den 05.05.22 - Bestyrelsen
  Den 02.06.22 - ?
  Den 07.07.22 - Britta og Knud
  Den 04.08.22 - Else og Jens
  Den 01.09.22 - ?
  Den 06.10.22 Standerstrygning – alm. torsdagsroning som afslutning med grillaften - ?

​Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub mandag 16/3 2022 17-04-2022

Deltagere:
Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Dorte Brogaard.

Opfølgning på referat fra 6/12 21 Private kajakker skal være med navn og nummer. Sølyst Grundejerforening vil ikke vente på os og de vil selv sørger for en hjertestarter. Vi har fået 2000 kr i tilskud til vinteraktiviteter og de vil blive brugt på livreddere i svømmehallen. Jens og Peder er i gang med nyt nummersystem og der er nu billeder af alle kajakker. Når man klikker på billedet vises nummer.

Nyt fra kassereren
Regnskab godkendt. 107 medlemmer, Inger og Betty rykker for kontingentbetaling ved dem der mangler.

GDPR-regler
Inger og Betty laver udkast til næste møde.

Børneattester
Betty sørger for at indhente dem vi mangler.

Maling af container døre
Vi har allerede maling indkøbt og Søren, Mikael og Karl-Ejner vil godt være tovholdere på den opgave. Betty og Dorte vil til gengæld sørge for forplejning.

Forplejning bestyrelsesmøde
Der vedtages en regulering af beløbet, der har været 200 kr. de sidste mange år. Nyt beløb 300 kr.

Standerhejsning lørdag 2/4 kl 14-17
Opgaver der skal fordeles: Vaske kajakker og støvsuge i container Borde og bænke vaskes og fejes på terassen Vaske vinduer Grill gøres ren Grave jord væk ved hegnet Slutter med en grillpølse med brød, Betty sørger for det

Generalforsamling onsdag 18. Maj
Dagsorden udarbejdes ved næste bestyrelsesmøde mandag 25/4 kl 17,30 Bl.a skal der ses på vedtægterne, hvor det skal præciseres omkring nøgledepositum/indmeldelsesgebyr. Inger og Dorte vil søge for forplejning.

Eventuelt Der er aftalt en aften ved Søsportens Hus, hvor vi skal prøve SUP. Det bliver onsdag 17/8, nærmere opslag senere, men allerede nu kan det komme på kalenderen.
Tirsdag 19 april starter intro af nye medlemmer.

Referent Dorte.

Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub mandag 6/12 2021 13-12-2021
 
Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen,
Dorte Brogaard.
 
Gennemgang af referat fra 20/9 21
Referat godkendt
 
Orientering fra kassereren
Sund økonomi
 
Nyt fra turudvalg
Flot program for 2022, der er planlagt 4 gange i Kjellerup svømmehal, med fokus på
redningsøvelser
 
Regler for opbevaring af private kajakker
Bestyrelsen vedtog følgende regler, Betty sørger for det kommer på hjemmesiden
 
Klubben råder over få pladser, hvor AKTIVE medlemmer kan ansøge bestyrelsen om plads til
egen kajak.
 
Hvis der ikke er ledig plads, kan man blive skrevet på venteliste, optagelse på venteliste kan
tidligst ske året efter indmeldelse og kræver at medlemmet er aktivt og bruger sin kajak.
Tildeling af pladser sker efter hvor lang tid medlemmet har stået på ventelisten.
 
Pladsen kan kun anvendes til det aktive medlems egen kajak, pladsen kan ikke overdrages til
andre
 
Opbevaring sker på medlemmet eget ansvar, klubben kan ikke drages til ansvar for skader på
eller tyveri af kajakken. Forsikring af kajakken er ejerens ansvar
 
Bestyrelsen kan opsige pladsen, hvis medlemmet ikke er aktivt eller hvis klubben mangler
pladsen til klubbens kajakker
 
Dato for betaling af kontingent
Som tidligere vedtaget (generalforsamling 2020) skal kontingent være betalt 1. feb, Betty retter
på hjemmesiden
 
Vedr. hjertestarter
Vi har fået en henvendelse fra Sølyst Grundejerforening, om vi vil være med i finansiering af en
hjertestarter.
De har allerede undersøgt muligheder og kommunen er villig til at opsætte skab ved
toiletbygningen.
Søren vil lave ansøgning til Tryg Fonden
 
Se Mit Rovand
Vi har fået invitation, til en aktivitet, hvor vi viser vores rovand for andre. Efter kort drøftelse,
enighed om at sige nej tak
 
Nye kajakker
En opgørelse viser at Tiki kajakken er meget brugt i klubben, Søren har nu købt 2 brugte Tiki
kajakker samt en brugt FixFax
På udkig efter en CoastRunner
 
Søge midler til vinteraktiviteter
Der er åben for at søge midler ved DGI /”Bevæg dig for livet” til vinteraktiviteter, Søren laver en
ansøgning om tilskud til livredder i svømmehallen
 
Nye medlemmer
Der åbnes for nye medlemmer, med intro i april-maj og juni, der er 7 på venteliste. Betty retter
på hjemmeside og tager kontakt
 
Referent Dorte
Bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub mandag 20/9 2021 14-10-2021
 
 
Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen,
Dorte Brogaard.
 
Gennemgang af referat fra 20/4 21
Referat godkendt
 
Orientering fra kassereren
Sund økonomi
 
Evaluering af modtagelse af nye medlemmer
Betty og Karl-Ejner synes det er gået godt, vi fortsætter med samme model og med ad hoc
hjælpere
 
Nye kajakker
Der afsættes max 30.000 Kr. til indkøb af turkajakker, fx coastrunner eller en der ligner.
Søren er på opgaven.
Trænger også til gennemgang af spraydækken og evt. indkøb af nye, ser på det i løbet af
vinteren
 
Byggeri videre plan
Mikael vil sørge for gulv i klubhuset i løbet af vinteren
Svend og Jens har tilbudt at lave stativ i container nr 4
Evin vil færdig gøre el i løbet af vinteren
Gamle redningsveste tilbydes til medlemmer, resterende smides ud/genbrug
 
Private kajakker
Drøftelse af hvordan pladser fordeles og om vi skal have nedskrevet regler. Vi går i tænkeboks
og vil fortsætte drøftelse ved næste møde.
 
Benyttelse af faciliteter
Drøftelse af om der skal være nedskrevet regler for benyttelse af vores faciliteter. Enighed om
at det kun er for medlemmer.
 
Kørselsgodtgørelse ved fælles ture
Som tidligere vedtaget, er det 2 kr/km, dog 3 kr/km for kørsel med trailer
Betty vil få det skrevet på hjemmesiden og det vil fremover også stå ved indbydelser til fælles
ture
Betty oplyser, at vi i fremtiden med fordel kan benytte en funktion i Mobilepay hvor man kan
dele udgifter.
 
Førstehjælpskursus
Søren vil søge Trygfonden om et første hjælps kursus
 
Nyt fra turudvalget
Den årlige weekendtur i august skal gerne være på en å eller med en mulig plan B i tilfælde af
dårligt vejr.
Der er planlagt tur til Silkeborg Museum 4. nov. Rundvisning vil blive betalt af midler, vi har fået
bevilget fra fastholdeslsespuljen. Midler som vi ikke kunne bruge sidste vinter pga. Corona.
 
Paddleboard er det noget for os?
Dorte vil undersøge om vi kan prøve det hos Surf &SUP i Silkeborg
 
Referent Dorte
Referat af generalforsamling den 19. Maj 2021 31-05-2021

1. Valg af dirigent.

Hanne Wind-Larsen blev valgt som dirigent og kunne konstateret at indkaldelse til generalforsamling var sendt rettidigt ud. 

2. Bestyrelsens beretning.

Søren Westermann aflagde beretning, se denne.

Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Inger Dyhr gennemgik årsregnskabet for 2020.

Regnskab præget af byggeri og der har været mange bilag.

Medlemmerne har lagt 1400 timer i frivilligt arbejde i byggeriet.

Enkelte spørgsmål besvaret, suppleret af de 2 revisorer Iris og Jan.

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.

der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for voksne 500 kr. og børn 50 kr.


 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Genvalg af Mikael Dylmer og Inger Dyhr

Genvalg af suppleant Karl-Ejner Nielsen 

7. Valg af revisorer.

Genvalg af Jan Lund og Iris Brynja Petursdottir. 

8. Eventuelt.

Jan spørger om der er interesse for at deltage i et arrangement, hvor vi vil få målt vores kondital. Det var der og han går videre med ideen.

 

Værter til grillaftner:

3/6: Jan.

1/7: Britta og Knud.

5/8: ?? Vi spørger medlemmerne i app´en “min forening”

2/9: Dorte og Evin.

7/10: Standerstrygning: Inger og Erik og Betty 

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen og konstituerede sig:

Formand: Betty Christensen

Næstformand: Søren Westermann

Kasserer: Inger Dyhr

Medlem: Mikael Dylmer

Medlem: Dorte Fisker Brogaard

Suppleant: Karl-Ejner Nielsen

Et hastende punkt blev behandlet og der var enighed om, at med over 100 medlemmer har vi nået max og der bliver der venteliste til at blive medlem.

Betty sætter det på hjemmesiden.


 

Referent Dorte 

 

Årsberetning 2020 31-05-2021

Året har været præget af især to ting: Corona-restriktioner og byggeri af det nye klubhus.

 

Sociale arrangementer

Vi startede ud i januar med en vandretur i Rebild Bakker, hvor Berit og Jørgen var vores lokale guider. Vi var 16, der havde en fin tur i et smukt og bakket landskab.

Senere på måneden var vi til kromiddag på Svostrup Kro, hvor der var indlagt en ekstraordinær generalforsamling for at få ændret nogle sproglige formuleringer i vedtægterne. De blev vedtaget.

 

De her arrangementer uden for ro-sæsonen er noget, vi prøver at holde fast i for at kunne tilbyde medlemmerne noget socialt også i vinterperioden. De skulle også gerne medvirke til at fastholde medlemmer. Redningsøvelserne i svømmehal starter derfor også før vi normalt kommer på vandet med kajakkerne. Til noget af denne ”vinterfastholdelse” har vi i år fået støtte fra DGI's Bevæg dig for livet – pulje.

 

Redningsøvelser

Første omgang redningsøvelser blev afholdt i marts i Kjellerup svømmehal i sædvanlig stil, men herefter gik der Corona i den. Vi måtte aflyse de følgende redningsøvelser i hallen og også standerhejsningen i april. Senere har vi dog kunne afholde redningsøvelser og roteknik på søen.

 

Ture

I maj gennemførte vi Kongensbro-turen med deltagerbegrænsning. Weekendturen på Kongeåen besluttede vi at aflyse. Til gengæld lavede vi en tur fra Ørnsø til klubben. Pga. stærk blæst måtte vi i sidste øjeblik ændre startstedet til motorvejsbroen, så vi undgik søerne. Da vi nåede hjem til Sminge kunne vi så hejse den nye klubstander på de nye faciliteter, der var godt ved at tage form.

 

I forbindelse med DR's store satsning på Vores Natur, ønskede Silkeborg kommunes Outdoor-sekretariat at tilbyde en bred vifte af arrangementer for befolkningen i samarbejde med foreningerne. Vi bød ind med to arrangementer. Den første var en kajaktur for begyndere med fokus på naturoplevelsen. Den lavede vi sammen med Favrskov kommunes naturvejleder Vibe Søndergaard. Det var en stor succes, hvor vi også kunne gøre lidt reklame for klubben. Det resulterede da også i flere nye medlemmer. Det andet var et såkaldt ”Natureventyr”, hvor børnefamilier kunne gå en tur på trækstien, mens de kunne følge med i et eventyr på mobiltelefonen. Her bidrog vi kun med kaffe og juice ved klubben. Det var med til at synliggøre klubben, selv om der – måske pga regnvejret - ikke var synderligt mange deltagere.

 

Sidst i maj havde vi en torsdagstur fra De små Fisk, hvor vi roede ind i det fascinerende område, der kaldes Brillerne, der er helt omgivet af skov ned til vandkanten. Andre torsdagsture uden for Gudenåen gik til Viborgsøerne og Skanderborg sø. Alle turene har været med god deltagelse.

 

Den 20. juni brugte vi en lørdag på at besejle Gudenåens øvre løb fra Tørring til Vestbirk. Her havde 11 deltagere en fin dag i godt vejr. I år bliver det muligt at ro turen videre fra Vestbirk.

Årets standerstrygningstur gik en lørdag fra klubben ned til Ans – 19 km med 11 deltagere.

 

Her udover har der været de sædvanlige torsdagsaftenener, der har været rimeligt velbesøgte trods corona-restriktioner. Heldigvis er der god mulighed for at sejle med god afstand. Selv de månedlige grill-aftener blev gennemført med håndsprit og afstand m.v. Det lykkedes endda at få en del nye medlemmer i løbet af sommeren. Introduktionen af dem har fyldt en del på klub-torsdagene, så vi har i år ændret koncept, så der nu er én månedlig introduktionsaften, nemlig første tirsdag i måneden.

 

Materiel

Vi har med økonomisk støtte fra DIF og DGI's foreningspulje i løbet af 2020 anskaffet 5 kajakker. Vi manglede nogle gode begynderkajakker, der skulle kunne bruges af yngre og lette roere. De måtte derfor ikke være for tunge og alligevel robuste, så det er blevet til 2 brugte Valley plastkajakker og 1 ny plastkajak til mindre roere af mærket HøfdeQ. Dertil 2 brugte glasfiber-turkajakker, nemlig en Malik og en Tiki. Der er også indkøbt 4 nye pagajer. Vi regner med løbende at få skiftet ud i beholdningen, så vi holde os en flåde i god stand, der passer til medlemssammensætningen. Der bliver gjort plads til flere kajakker i den sidste container.

 

Medlemmer

Vi var i 2020 ca. 75 medlemmer. For at holde en god medlemskontakt forsøger vi at have en opdateret hjemmeside, hvor man kan finde aktivitetskalenderen, booke kajakker og læse turbeskrivelser sant se billeder fra turene. Desuden har vi Facebook-siden, hvor alle kan lægge indlæg ind. Det nyeste skud på stammen er app'en Min Forening, der har vist sig at være rigtig anvendelig i en forening som vores og bliver brugt mere og mere, især med annoncering af og tilmelding til diverse aktiviteter.

 

Byggeri og arbejdsgrupper

Vores byggeri blev også forsinket pga. coronaen. En mindre gruppe var dog standhaftige og flere og flere kom til, så nu er vi næsten færdige. Det var været en kæmpeindsats at nå så langt, men resultatet er da kun til at være ovenud tilfreds med. En stor TAK til de, der har bidraget, også i arbejdsgrupperne omkring materiellet, i turudvalget og i bestyrelsen. Det er en fornøjelse at være med i en forening, hvor samarbejdet fungerer så godt.

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 20.04.2021 31-05-2021

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

 

1. Orientering fra kasseren.

Regnskabet er godkendt.

 

Revisorerne har påpeget, at betaling for gæsteroere skal indbetales særskilt.

Der findes en løsning med med MobilPayBox, Søren vil installere det.

( er allerede sket og nyt nr. til betaling for gæsteroere er 8576PX)

 

2. Plads på OneDrive.

One Drive er ved at være fyldt med billeder, vi tilkøber mere plads. Da der ikke var stemning for at smide gamle billeder ud.

 

3. Hvor mange medlemmer har vi plads til ?

Vi har drøftet hvor mange medlemmer vi har plads til, da vi gerne vil sikre der er kajakker nok til alle.

Vi afventer generalforsamlingen og laver status derefter.

 

4. Tilskud til DGI kursus.

Mads har søgt om et 2 dages kursus ”DGI Havkajak klubinstruktør.”

Det er bevilliget og vi glæder os til at nyde godt af hans viden i klubben.

 

5. Regler for gæsteroere.

Reglerne er uændrede og som det fremgår af hjemmesiden er det 50 kr pr. gæst.

 

6. Numre på kajakkerne og pladserne.

Mads og Birgitte vil stå for organiseringen.

Mikael kan printe nye numre, hvis nødvendigt og der laves oversigt , der skal sidde over døren, så pladsoversigten også kan ses når døren er åben.

 

7. ”Havkajakroer” hæftet.

Udbydes til salg 100 kr, vi har ca 20 stk.

 

8. ”Bevæg dig for livet”

DGI har sendt invitation til at være med.

Vi aftaler vi vil være med en enkelt dag. Det bliver lørdag 11. september.

KarlEjner og Mikael er tovholdere, der bliver evt. brug for flere hjælpere.

 

9. Generalforsamling.

General forsamling planlægges.

 

 

Referent Dorte.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub d. 21. marts 2021 10-04-2021

 

 

 

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

1. Orientering fra kasseren.

Det er over 3 måneder siden, at Silkeborg Kommune har kvitteret for modtagelse af bygge regnskabet. Inger spørger til tidshorisont. Det drejer sig om 83.600 kr

Regnskabet er klar til at blive sendt til revisor.

Betty og Inger har ryddet op i Dropbox og medlemslister revideret og gjort mere overskuelige og delt op på voksne og børn, (derfor vigtigt med fødselsdato)

Aktuelt 108 medlemmer.

 

2. Status byggeri.

Næsten færdige med el og lys. Karl-Ejner, Jens og Evin er på opgaven.

Gulv i pavillon, Mikael og søn vil ordne det.

Så græs, huller på udhæng lukkes. Karl-Ejner ordner.

Tagpap repareres: Mikael og Karl-Ejner.

Containerdøre males: Betty og Dorte.

 

3. Søge penge.

Søren søger foreningspulje i DGI, forslag var våddragter til redningøvelser, men blev forkastet, da svært med rengøring. Medlemmerne kan selv købe ved fx Harald Nyborg til 300-400 kr.

i stedet for søger vi om rummelige plastkajakker.
 

4. Modtagelse af nye medlemmer/skr. materiale.

Vi har modtaget skriftlig forslag fra Tom til hvad vi skal huske ved modtagelse af nye medlemmer, Karl-Ejner ser på det og opdaterer det vi allerede har.

Sendes til gennemlæsning i bestyrelsen, inden sættes på hjemmesiden.

Tirsdag 13/4 kl 18.00 vil der være modtagelse af nye medlemmer, Betty og Karl-Ejner står for det og hvis nødvendigt, kan der komme flere og hjælpe til. Omvendt hvis der ikke er mange tilmeldte kan nye medlemmer fra sidste år evt. tilbydes pladsen.

 

5. Standerhejsning 10/4 kl 14-16

Betty laver opslag i Min Forening, med tilmelding.

Program som sædvanligt, kajakkerne skal vaskes og i år skal vi også feje fliser og vaske vinduer.

Herefter er klubben vært ved en grill pølse. Inger køber ind.

 

6. Redningsøvelser i søen, flere datoer ?

Da vores redningsøvelser i svømmehalen er blevet aflyst, kan det være nødvendigt med flere redningsøvelser i søen. Betty spørger Ole.

 

7. Kørsel med trailer.

Kajaktraileren er en trailer på 750 kg og med bremser. Mikael sørger for kopi af reg. attest.

 

8. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 20/4 kl 18.00 i klubhuset, hvor vi vil planlægge generalforsamling.

 

Referent Dorte.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub