22. Juni 2022
 
GDPR
 
Persondatapolitik for Sminge Sø Kajakklub
 
GDPR står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for persondataforordningen. Det er en slags EU-lov, der gælder i alle lande, som er medlem af EU.
 
Kort fortalt er princippet bag GDPR, at vi alle har ret til et privatliv. Det skal alene være op til den enkelte, hvorvidt vores oplysninger skal deles. Dette grundprincip er også afspejlet i det ansvar, som nu er pålagt dem, der beskæftiger sig med indsamling og behandling af dine personoplysninger.
 
Sminge Sø Kajakklubs dataansvar
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
 
Sminge Sø Kajakklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger:
 
Kontaktperson: Formand Søren Westermann
Adresse: Sølvstenvej 26, 8450 Hammel
 
Telf.nr.: 26150035
 
Mail: sorenwestermann@hotmail.com
Website: http://www.soek.dk/
 
 
Behandling af personoplysninger
 
Vi behandler følgende personoplysninger:
 
1) Medlemsoplysninger:
 
- Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse
 
2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, ledere og instruktører:
 
- Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • På ledere og instruktører bliver der indhentet børneattester, hvor cpr. nr. figurerer. Attesterne opbevares i klubbens e-boks
 
Her indsamler vi oplysninger fra
 
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • myndigheder – ved indhentelse af børneattester
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
 
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
Formålene
 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os
 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 
Samtykke
 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet
ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
 
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 
Medlemmer:
 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
 
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
Dine rettigheder
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Vi vil undersøge din henvendelse og foretage evt. ændring eller sletning så hurtigt som muligt, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
Bestyrelsen Sminge Sø Kajakklub d. 22. juni 2022
Sminge Sø Kajakklub