Referat af byggemøde i Sminge Sø Kajakklub den 16.10. 2020 18-12-2020

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

Status på byggeri og byggeregnskab.

Inger er ved at være klar til at aflevere byggeregnskab. Dog mangler lige de sidste fakturaer, som er på vej.

 

Gjern El har snart ført el ned til klubben.

Der er indkøbt materialer til lys både i containere og på pladsen. Samt strømskinne til klubhuset.

Borde og stole samt værdiskab til klubhuset er købt, der bliver også købt liggeunderlag, der kan skæres til hynder, der kan bruges både inde og ude.

Varmepumpen er blevet serviceret og nu klar til at slutte til.

Mangler sol ventilation i grejrum, Svend er på opgaven.

Der er blevet malet indenfor i klubhuset.

 

DGI vinteraktiviteter.

Søren har undersøgt, at vi kan søge penge til vinteraktiviteter hos DGI – vi har flere forslag, Søren laver ansøgning.

 

Nyt fra turudvalget.

Turudvalget (Betty, Hanne og Jens) har holdt møde og lagt flot program for 2021, herom senere på hjemmesiden.

 

Introduktion nye medlemmer.

Fra 2021 vil der være introduktion til nye medlemmer én gang om måneden. Forslag om 1. tirsdag i måneden. Med start tirsdag 4/5 2021. Der vil være grundig introduktion til klubben. Meget står på hjemmesiden, men skal formidles.

 

Redningsøvelser i svømmehal.

Kjellerup svømmehal er reserveret 13/2 og 20/3 og 24/4 kl. 12-15

Mikael (Bettys svigersøn) vil være livredder.

 

/Referent Dorte

 

 

 

 

Referat af byggemøde i Sminge Sø Kajakklub den 14.09.2020 18-12-2020

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

Listen med arbejdsopgaver blev gennemgået, og der er nu blevet lagt fliser foran containere og under trailer. Det store rum i huset er nu tømt og klar til at male.

 

Mikael skriver i ”min forening” og spørger om hjælp til at male indvendigt. Loft og vægge skal være hvide.

Derefter kan der lægges nyt gulv. (Mikael)

 

Borde og stole: Betty og Dorte ser på det og Søren spørger om der evt. er brugte møbler vi kan købe.

 

Inger snakker med forsikring om dækning og hvor mange låse der skal være på vores ting.

 

Vi spørger Mads og Birgitte om hjælp til at holde orden i pagajer og kajak numre.

 

Mikael indkøber maling, både til container porte (antracitgrå) samt olie til træværk og hvid maling til indøres.

 

Halvtag over trailer samt kajakstativer bliver lavet til forår

 

Evin har sendt overslag på el materialer , ca 10.000 kr. , der var forslag om 4 hænge lamper over de udvendige borde/bænk, men vi nåede frem til at vi hellere vil klare os uden lys og kun med skotlamper på væggene, der kan tændes, når der skal ryddes op.

Nyt overslag på el materialer er herefter ca 7000 kr.

 

 

Sidste frist til byggeregnskab er 31. oktober, så Inger kan nå at få det færdigt.

 

Referent, Dorte.

Referat af bestyrelsesmøde/byggemøde i Sminge sø Kajakklub den 28.07.20 18-12-2020

Deltagere : Betty Christensen, Søren Westermann, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Dorte Brogaard. Afbud Inger Dyhr.

 

Dagsorden: der er 4 måneder til der skal aflægges byggeregnskab til kommunen. Hvor langt er vi og hvad mangler.

 

Søren havde lavet oversigt over manglende opgaver.

Listen blev gennemgået og der blev sat tovholdere på flere opgaver.

 

Vi har indhentet tilbud fra GjernEl, om at få etableret strøm. Pris ca 50.000 kr

der blev diskuteret for og imod, og om det var nok med solcellestrøm.

Vi blev enige om, at det var et godt tilbud, som kunne komme med i byggeregnskabet.

Karl-Ejner vil kontakte GjernEl og sætte opgaven i gang.

 

Næste opgave bliver at flytte redningsveste til grejrum, dette vil Karl-Ejner gå i gang med.

derefter kan det store rum i klubhuset tømmes og der skal males og lægges nyt gulv.

Mikael er tovholder og skriver på ”Minforening”, når han mangler hjælp.

 

Karl-Ejner vil tømme det lille rum for håndvask og toilet, så der kan komme nyt gulv og det kan bruges til depot.

 

Betty og Dorte ser på borde og stole til store mødelokale.

Karl-Ejner ser på nøgleskab, bænk og knagerække til omklædningsrum.

 

Ved lejlighed indkøber Karl-Ejner brandslukker, kost, skovl og spade.

 

Betty og Dorte vil forsøge at fjerne klistermærker fra containerdøre, inden de skal males antracitgrå, vi spørger medlemmerne om hjælp til at male.

 

Mikael vil sørge for udendørs stativer til kajakkerne.

 

Fliser til foran containere, under trailer og i mellemrummet, skal indkøbes. Senere spørges medlemmerne om hjælp.

 

Nøgleombytning i løbet af august måned. Dorte skiver mail og Betty står for registrering.

Ny nøgle virker fra 1. september.

 

Der er kommet usædvanlig mange nye medlemmer, det har været en stor opgave for Betty og Karl-Ejner.

I fremtiden kan vi kun tilbyde introduktion til nye medlemmer én gang om måneden. Der vil vi også lægge vægt på regler og vedtægter.

 

Referent: Dorte Fisker Brogaard.

 

 

Årsberetning på generealforsamling 2020 29-06-2020

2019 var et år med mange gode oplevelser på vandet. Turudvalget havde sørget for et meget varieret program og de, der var med, har helt sikkert mange gode minder derfra.

Før sæsonstart havde vi først et foredrag og en fremvisning hos Udeliv i Silkeborg – det blev desværre aflyst fra Udelivs side.

I februar var der restaurationsbesøg på Knudhule Badehotel. Vi var ret mange, der fik en god middag der. I marts var der arrangeret vandretur i Frijsenborgskoven ved Hammel med efterfølgende kaffebord på Pøt Mølle.

Allerede 7. april var der standerhejsning. Vi har haft de sædvanlige klubaftener om torsdagen, hvor der mest ros på Gudenåen med start- og slutpunkt fra klubben. Der har dog også været ture til Kongensbro, på Silkeborgsøerne fra De Små Fisk og rundt på Tange sø.

Så har vi haft nogle lørdagsture, hvor vi er taget lidt længere væk. En dag i maj på Nørreåen fra Ålum til Randers. Det var dejligt vejr. I august tog vi en tur til Horsens fjord. Vi startede med at vade til Vorsø, hvor vi fik en guidet rundtur med Jens Gregersen, der bor på øen, der ligger som et naturreservat, hvor naturen ikke må ændres. Klubben fik en bog om øen, som Jens Gregersen har illustreret. Efter besøget på Vorsø kørte vi lidt længere ud i fjorden til Sondrup strand og roede en skøn tur i Alrø Bugt. Til standerstrygningen 5. oktober roede vi fra klubben til Ans.

Der har også været hele to weekendture. Den første i maj til Limfjorden, hvor Jan og Karen Marie gav os husly i deres hyggelige og rummelige sommerhus på Thyholm. Det var en kold og blæsende oplevelse, så førstedagen blev turen afkortet og kun Ole tog en længere tur i sin overlevelsesdragt. Andendagen blev til en god vandretur rundt på Jegindø, som rummer en fin natur med bl.a. skestorke på strandengene.

Den næste weekendtur gik til Slesvig fjord i Tyskland. Det var i august. Her lånte vi en hytte, der tilhører den danske roklub i Slesvig. Det blev til nogle spændende roture, dels ind i fjorden til Hedeby ved Slesvig og dels lidt længere ud ad fjorden. Desværre var det noget blæsende vejr, så ikke alle tog den lange tur.

Vi har holdt ved traditionen med grillmad den første torsdag i måneden og det har været en stor succes. Tak til de, der har meldt sig til at stå for maden de dage.

Vi har kunnet tilbyde medlemmerne redningsøvelser, både i Kjellerup svømmehal og på Sminge sø.

Oveni har der været torsdage med instruktion i roteknik. Dejligt at der er god opbakning til de tiltag.

Bestyrelsen har dels holdt nogle bestyrelsesmøder i løbet af året, og dels nogle byggemøder, hvor vi diskuterede de forskellige tiltag i forbindelse med renoveringen af vore faciliteter. Vi sammenstillede et budget og sonderede forskellige finansieringsmuligheder. Resultatet var, at det så fornuftigt og realiserbart ud. Det endte ud i, at vi først prøvede at få en 10-årig brugsaftale i stand med Silkeborg Forsyning, der ejer grunden. Dernæst gik vi i gang med at hente diverse tilladelser hjem. Dispensationerne fra lokalplan og sø- og åbeskyttelseslinjen fik vi i juli måned og byggetilladelsen i september. Så var det bare at gå i gang – først med at flytte bådene, derefter med at rive ned - men mere om det senere.

 

 

 

referat fra generalforsamling d. 10. 6. 2020 29-06-2020

 

1. Valg af dirigent.

Hanne Wind-Larsen blev valgt som dirigent og kunne konstateret at indkaldelse til generalforsamling var sendt rettidigt ud.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Søren Westermann aflagde beretning, se denne.

Betty Christensen supplerede med tak til arbejdet med det nye byggeri.

Tak til Ole for at blive ved med at skubbe på, så det kom i gang.

Hanne og Søren med at søge penge hjem

MarieLouise for at opbevare kajakker i vinter.

Michael, KarlEjnar og Emil for arbejde og byggestyring.

Samt alle andre frivillige.

 

Der er spørgsmål fra Steen om tidshorisont for at nå at skaffe penge til nybyggeriet (30.11.20)

Inger Dyhr, svarer at klubben har en god økonomi og bestyrelsen er sikre på det nås.

Jan Lund foreslog, at der også kunne søges fonde i 2021.

 

herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Inger Dyhr gennemgik årsregnskabet for 2019.

udgifter er specificeret mere, og dette blev rost for mere gennemsigtighed (Steen)

fejl på side 4 påpeget af Jan, dette rettes.

Herefter blev regnskabet taget til efterretning.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

der var ikke indkommet forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet for voksne hæves fra 400 kr. til 500 kr. grundet fremtidigt forbrug af el og vand.

Kontingent uændret for børn 50 kr.

Kommentarer:

Ole: på tide med stigning, samt der nu er bedre faciliteter

Mads: 500 kr er billigt

Tom: Flere kajakker og pagajer trænger til renovering/udskiftning.

Svend: er solceller ikke nok

KarlEjnar: der er forespørgsel hos GjernEl

Steen: nogen der har regnet på det

bestyrelsen regner på det og tager kommentarer til efterretning.

 

forslaget vedtages enstemmigt.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Genvalg af Betty Christensen og Søren Westermann

Dorte Brogaard nyvalgt til bestyrelsen.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jan Lund, valgt som ny revisor.

Iris Petursdottir blev valgt som revisorsuppleant.

 

8. Eventuelt.

Betty Christensen takkede Ole Buch for sit arbejde i bestyrelsen og håbede at de fortsat kunne trække på ham.

Spørgsmål til om udvendig træværk skal males ? Byggeudvalg tager stilling hertil, der var forslag om at undlade maling.

KarlEjnar minder om at melde, hvis en kajak er defekt, husk sætte skilt på.

Skal meldes til KarlEjnar 27622150 eller mail karlejnar@c.dk, som så vil forsøge at reparere.

Steen spørger til om nøgle til klubhus skiftes.

Søren har skaffet 40 nye redningsveste fra Trygfonden, endnu ikke klar til at få dem hængt op.

 

Værter til grillaftner:

2/7: Iris og Tom og Betty.

6/8: Birgitte og Mads.

3/9: Hanne og Søren.

 

Referent Dorte Fisker Brogaard.

 

Generalforsamling den 10. juni 2020 27-04-2020
Generalforsamlingen afholdes i vores nye klubhus.

Aftenen starter kl. 17.30 med en middagsret.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Dagsorden

 
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. 
Aflæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 
    Bestyrelsen foreslår kontingentet for voksne hævet fra kr. 400,- til kr. 500,- grundet fremtidigt forbrug af el og vand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

    Betty Christensen                modtager genvalg
    Søren Westermann             modtager genvalg
    Ole Buch                            modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Dorte Brogaard som nyt bestyrelsesmedlem

7Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er:
 
    Henrik Westergaard              modtager ikke genvalg
    Revisorsuppleant                  skal vælges
 
    Bestyrelsen foreslår Jan Lund som ny revisor
 
8Eventuelt 

    8a. Vi skal have valgt årets værter til grillaftenerne
 
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 20.04.20. 21-04-2020
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Ole Buch
  
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
 
          Referatet blev gennemgået og godkendt
 
2. Byggeri / økonomi, hvor langt er vi, hvad mangler vi.
 
          Økonomien holder godt i forhold til budgettet og kommunens tilskud.
          Genbrugte materialer skal prissættes til opgørelsen til kommunen.
          Karl-Ejner taler med Gjern El om prisen på el-tilslutning samt med renseanlægget om vandtilslutning.
          Maling skal indkøbes, det klarer Michael.
          Pris på gulv til klubhuset skal indhentes.
 
3. Nyt fra kassereren, kun orientering
 
          Regnskabet sendes til kommunen før generalforsamlingen.
 
4. Generalforsamlingen
 
          Hanne bliver dirigent.
          Søren skriver beretningen.
          Dorte Brogaard foreslås som nyt medlem i bestyrelsen i stedet for Ole.
          Henrik Westergaard modtager ikke genvalg som revisor. I stedet foreslås Jan Lund.
          Ole spørger Jens Dincher om han vil være revisorsuppleant.
 
5. Kontingent
 
          Kontingentet foreslås hævet med kr. 100 for voksne og kr. 0 for børn.
 
6. Opsamling på udsendt mail vedr. corona virus.
 
          Betty reviderer mailen til medlemmerne om klubbens arrangementer samt rykkermail for kontingentrestance.
 
7. Eventuelt
 
          Der oprettes en fane på hjemmesiden omhandlende tilslutning til MinForening.
 
Program for træning i svømmehal 13-01-2020
Vi træner:
 • Vandtilvending
 • Kantning
 • Lavt støttetag
 • Selvredning med paddlefloat
 • Selvredning uden paddlefloat (re-entry-roll)
 • Makkerredninger
 • Bagudlænet rul (grønlænderrul)
Ekstraordinær generalforsamling den 29.01.20 10-01-2020
I forbindelse med klubbens arrangement på Svostrup Kro den 29. januar afholdes der kl. 18.00 ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen er 2 mindre ændringer i vedtægterne. Klubben har fået et større tilskud fra kommunen på den betingelse, at disse ændringer vedtages
 
Dagsorden:
 
 
1. Valg af dirigent
 
    Bestyrelsen foreslår Hanne Wind-Larsen
 
2. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne:
 
    Det gælder vedtægternes §§ 9 og 11, som ses herunder med tilføjelserne i kursiv og
    med rødt.
 
§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Silkeborg kommune.
 
§ 11. Opløsning

Bestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Når klubben ophævelse er vedtaget, realiserer den afgående bestyrelse klubbens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud tilfalder et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning og Silkeborg kommunes godkendelse.
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 19.12.19. 20-12-2019
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Ole Buch
 
1. Det nye klubhus og containere
 • Hvad mangler vi for at tage det i brug?
 • Hvilken rækkefølge gør vi det i
 • Hvem gør hvad?
Karl-Ejner og Mikael påtager sig projektlederrollen i samarbejde.
 
Huset
Ole taler med Emil om træstativer i containerne, evt. loftsplader samt reparation af stern.
Ole søger for at få skørterne hjem fra leverandøren af huset.
 
Betty taler med Dorte om klargøring af huset indvendigt. Veste, pagajer og andet løsøre flyttes til værkstedscontaineren (den længst væk fra huset).
 
Karl-Ejner ser om han kan finde en egnet udvendig trappe i byggemarkedet.
 
Containerne
Svend har opgaven med at installere ventilation i containerne.
Vi overvejer at lægge tag på alle containerne samt evt. plader på siderne.
 
Installationer
Evin har påtaget sig opgaven med installation af el og vand. Vi vil gerne have afløbsrør lagt samtidig.
Karl-Ejner taler med Evin, da det først skal afklares med grundejeren med hensyn til tilslutning mv.
 
Hegn
Mikael køber bæretråd, og taler med Mads om opsætningen.
 
Øvrigt
Vi overvejer at udskifte alle nøglerne, alternativet er at omkode husets lås.
 
 
2. Den nye app “Min forening”
           
Vi har prøvekørt app’en Min forening. Den vil spare os for meget administrativt arbejde, og den vil forbedre kommunikationen til medlemmerne samt medlemmerne i mellem. Invitation til app’en udsendes primo januar af Ole.


3. Generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 29. januar kl. 18.00 på Svostrup Kro i forbindelse med medlemsarrangement spisning-for-egen-regning.
Tilskuddet fra kommunen til vores nye faciliteter kræver mindre vedtægtsændringer. Disse skal vedtages før den ordinære generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest den 14.01.20.
 
Ordinær generalforsamling afholdes den 13. maj kl. 19.00 i klubhuset. Aftenen starter med grill kl. 17.30. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal udsendes senest den 28.04.20.
 
4. Eventuelt
 
Ole genopstiller ikke til bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling.
 
 
/Ole Buch
Referent

 
Referat af bestyrelsesmøde den 25.09.2019. 06-10-2019
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 25.09.19.
 
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Ole Buch

1. Hvad melder vi ud til foreningens medlemmer omkring nyt klubhus?
    Vi drøftede Sørens oplæg til skrivelse. Denne udsendes med enkelte tilpasninger.
    I meddelelsen efterspørger vi medlemmernes arbejdskraft.
 
2.  En generel snak om hvordan vi kommer videre
    Michael finder en plads til kajakkerne under ombygningen.
    Vi skal have fundet en minigraver.

3. I hvilken rækkefølge gør vi tingene og hvem gør hvad
    Ole får sat leveringen af pavillonen i gang.
    Pavillonen klargøres indvendig og udvendig.
    Karl-Ejner får tilbud hjem på fjernelse af de nuværende skure.
    Ole skaffer fundamentsmål på containerne, som hjemkøbes når de gamle skure er fjernet.
    Der skal fremføres el og vand. Evin har efterfølgende givet tilsagn om at udføre el- arbejdet.
 
4. Eventuelt
    Intet bemærkelsesværdigt.
 
 
/Ole Buch
Referent
Tur for begyndere 22-08-2019

Alle medlemmer der er startet i denne sæson, inviteres til en

ABSOLUT BEGYNDER TUR.

Det bliver lørdag den 7 september.

Program:

8.00               Morgenmad ved klubhuset.

8.45               Pakning af trailer og kajakker

9.30               Vi sætter kajakker i vandet ved motorvejsbroen

11.00             Forventet ”hjemkomst” ved klubben

11.15             Rengøring af kajakker og afhentning af biler ved motorvejsbroen

11.45             Frokost fra vores store gasgrill

Dette bliver en lille medstrømstur på ca. 8 km. Det er altså en tur hvor alle kan være med. Det bliver en hyggedag, hvor der er tid til at lære hinanden at kende. Det eneste du skal huske er:

§  Praktisk tøj

§  Spisegrej

§  Evt. brillesnor

§  Drikkevarer

§  Dit bedste humør

 

Udgifterne deler vi ud på de deltager, der er med på turen.

 

Håber at I har lyst til at bruge en formiddag sammen med os.

 

Tilmelding på Priergaardsvane@gmail.com eller 41 41 89 31.

 

Med venlig hilsen

Birgitte og Mads

Slesvig Fjord, den 09. – 11. august 2019 21-06-2019
Hyttetur med 2 overnatninger.

Der er 14 senge i hytten, badeværelse og køkken. Udenfor er der grill og meget plads til teltning.

Turlængde Planlægges efter hvem der deltager samt vejret. ALLE kan være med. Der kan evt. planlægges to ture hver dag af forskellig længde.
Turniveau 1 og 2 (se www.soek.dk/turniveauer) 
Mødetid Vi kører fra i klubben fredag kl. 14.00.
Pakning af trailer sker torsdag aften!  
Hjemkomst Ca. kl. 17 søndag. 
Forplejning Vi aftaler fælles indkøb af mad. Vi kan evt. holde festmiddag, for dem der har lyst, på restauranten 200 m derfra. Der er super service og mad til uhørt lave priser: https://www.faehrhaus-missunde.de/da/willkommen-im-fahrhaus-missunde-da/
Kørsel Adressen er: Missunder Fährstraße 37, D-24864 Brodersby
Koordinater: 54.523031, 9.714025
Vi aftaler samkørsel og trailerkørsel. Vi kører direkte derned, og kan evt. handle ved grænsen på hjemvejen.
Turledere Ole Buch 30 33 81 83
Tilmelding Senest den 24.06. til ingerdyhr100@gmail.com
Udgifter Leje af stedet koster kr. 100,- pr. nat pr. person. Indkøb og kørsel fordeles blandt deltagerne. Spisning på kroen er for egen regning.
Sikkerhed og andet Husk at reservere kajak i bookingsystemet. Svømmevest er påkrævet. 
Det er dit ansvar at din kajak er i orden!  Så tjek den forinden.
Deltagerne vil få en mail med nærmere detaljer. 
HUSK pas, og sovepose/dyne.
Referat af bestyrelsesmøde den 22.05.2019 23-05-2019

Dagsorden


1. Konstituering af bestyrelsen

    Efter generalforsamlingen samme aften konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:          Betty Chrstensen
Næstformand:   Søren Westermann
Kasserer:          Inger Dyhr
Medlem:           Mikael Dylmer
Medlem:           Ole Buch
Suppleant:        Karl-Ejner Nielsen
 
Årsberetning på generalforsamlingen 2019 27-05-2019
Vi havde et godt sommervejr, så der har været basis for mange fine ture på vandet. Vi er lidt over 100 medlemmer (pr. 1.1. 130). Mange ror for sig selv, men vi ser vel en 30 stykker jævnligt til vore fællesarrangementer. Systemet med at man kan tage gæsteroere med og betale en halvtredser over MobilePay fungerer fint og er flittigt brugt. Sidste år var der nogen kritik af kontingentsystemet og det er derfor blevet forsimplet, så der kun er to priser: 400 kr for voksne og 50 kr for børn.
 
Klubaftenerne om torsdagen har været velbesøgte, også de grillaftener, som det blev til. Det gav lidt problemer med afbrændingsforbudet, men man fandt løsninger. Midtjyllands Avis ønskede at skrive om vores problemer med svanen, så det blev til en fin artikel. Desværre også nogen shitstorm på de digitale medier. Enden på det hele blev, at ingen ønskede at gøre noget ved problemet. Svanen angreb roere helt hen i august
Aftenturene: en er gået til Kongensbro, en fra De små Fisk, en Hald Sø rundt og en Knud Sø rundt + lidt ekstra.
Dertil kommer nogle heldags-  og weekendture:
 • i maj tog vi endnu en strækning af Nørreåen, denne gang til Ålum (hvorfra vi fortsætter på lørdag);
 • i august var der en tur på Limfjorden, nemlig Venø rundt, hvilket er ca. 20 km. Det blev til strid modvind og bølgegang på sidste halvdel af turen, så det blev lidt hårdt, men vi oplevede da også at møde en del sæler oppe ved nordspidsen af øen. Vi så også en enkelt halv grønlænder;
 • i september var vi 12 medlemmer, der tog Vejle Å fra Tørskind bro og helt ud i havnen. En meget smuk tur på en stærkt slynget å. Vandstanden var høj, så vi måtte lægge os ned over kajakken under mange broer. Mod slutningen sejlede vi under og rundt om det spændende byggeri Fjordenhus i Vejle havn;
 • her i maj var vi igen på Limfjorden. Jan og Karen Marie havde stillet sommerhuset til rådighed. Det var både koldt og meget blæsende, så det blev til mindre roning end planlagt, men vi gik nogle gode ture og hyggede os gevaldigt.
 
Når man skal deltage i de længere ture, som klubben står for, er det vigtigt, at man har deltaget i redningsøvelser under en eller anden form, så vi kan hjælpe hinanden, hvis en ryger i vandet. Derfor har vi også haft øvelser både på søen og i svømmehallen i Kjellerup,
hvor der har været mulighed for at prøve makkerredning, selvredning og også rul eller grønlændervendinger for de interesserede. I år har vi også holdt et førstehjælpskursus med en instruktør fra DGI, hvor vi øvede genoplivning og fik en masse viden om hjælp i forbindelse med underafkøling. Det var et kursus, hvortil vi havde fået penge fra Trygfonden.
 
Udenfor sæsonen tilbyder vi forskellige sociale arrangementer til medlemmerne. Vi har haft
 • en aften med spisning hos Madselskabet i Silkeborg,
 • en gåtur op på Hohøj ved Mariager med besøg på Saltcenteret og spisning bagefter,
 • en svampetur i Gjern Bakker,
 • en aften med spisning på Knudhule Badehotel og
 • en vandretur ved Pøt Mølle uden for Hammel med kaffe og kagebord bagefter.
Udgifterne ved den slags arrangementer er for medlemmernes egen regning.
 
Der er blevet ryddet op i materiellet. Vi solgte to kajakker, der ikke blev brugt og har sat en ekstra etage ind i midterskuret til kajakker. Der er indkøbt nye kajakker og en ny gasgrill, som Mikael har lavet et stel til, så den er let at transportere.
Bestyrelsen arbejder på at forbedre klubfaciliteterne. Vores skurvogne er temmelig slidte og vi vil gerne have lidt bedre muligheder for ophold og omklædning. Vi har ikke lagt os fast på en løsning endnu, men vi regner med, at noget frivilligt arbejde fra medlemmerne kommer til at indgå.
 
Der er i år søgt midler fra Trygfonden til nye svømmeveste og enkelte juniorkajakker.
 
Vi har haft nogle enkeltpersoner og arbejdsgrupper til at holde styr på klubhus med indhold og omgivelser og til at arrangere ture. Vi sætter alle stor pris på det arbejde I leverer. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde året igennem. En særlig tak i år til Lars Hosbjerg, der har haft den vigtige kassererpost, men nu har valgt at give den videre.
 
Referat af generalforsamling den 22.05.2019 23-05-2019
1. Valg af dirigent
     
Henrik Westergaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at formalia vedrørende indkaldelsen var overholdt.

2. Bestyrelsens beretning
     Næstformanden aflagde beretning for 2018. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab
     
Lars Hosbjerg (sidste gang) fremlagde regnskabet for 2018. Forskellen i renteindtægter skyldes, at en opsparingskonto ikke er fornyet. Regnskabet blev herefter
     taget til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag (forslagene vedlagt som bilag)
     4a. Bestyrelsen foreslår ændringer i §3:
     Forslaget blev ikke vedtaget. Det skrives i stedet i ordensreglerne. Forsamlingen anbefalede at teksten mindst én forælder ændres til én anden ansvarlig 
     voksen.
     og §11: Den foreslåede nye formulering blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
     Ingen ændring af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
     Til bestyrelsen var der genvalg af Mikael Dylmer.
     Inger Dyhr blev nyvalgt til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
     Revisor Henrik Westergaard blev genvalgt.

8. Eventuelt
     Betty Christensen takkede Lars Hosbjerg for en god indsats som kasserer gennem mange år.
     Der blev orienteret om at pagajerne nu er mærket med farvet tape for størrelse.
 
     Årets værter til grillaftenerne blev:
     6. juni Stine med hjælp
     4. juli Dorthe og Evin
     1. august Else og Jens
 
Referent Hanne Wind-Larsen
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 08.01.19. 11-01-2019
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen, Ole Buch 
 1. Status på projekt nyt klubhus:
 • Byggetilladelse
           Karl-Ejner har fået en tilladelse på 1 år af Silkeborg Forsyning. For at kunne søge støtte skal vi dog have min. 5 år, så det forsøger vi at få. Vi har fået                     tilladelse til vand, el og kloak. 
 • Støttemuligheder
           Søren har talt med Kim hos Ans Søsport og fået hans erfaringer med at søge støtte. Den kommunale pulje til medfinansiering af lokale initiativer kan give 
           op til 50% af projektets pris. Lokale- og anlægsfonden kan give en del af resten. Det undersøges også om tipsmidler kan søges.
Søren tjekker om vi kan få
           rådighed over den sydlige del af rastepladsen af kommunen som alternativ placering – eller et helt tredje sted?
 
 • Byggebudget
           Ole fremlagde byggebudgettet, som blev drøftet.  
 • Projektering
            Budgettet omfatter anvendelse af ekstern byggerådgiver til styringen. 
 • ​Hvad er næste skridt?
           Der arbejdes videre med lejeaftalens længde, støttemuligheder og placering.
 

2. Generalforsamlingen 2019
 • Vedtægtsændringer drøftedes. Der foreslås nogle få, mindre ændringer på generalforsamlingen.
  
Referent, Ole Buch
Kom til foredrag og fremvisning hos Udeliv 03-12-2018
Kære medlem.
 
Kom med til foredrag hos Udeliv, Virklundvej 5, 8600 Silkeborg den xx. xx 2019 kl. 17:00
 
Vi har fået Udeliv til at fortælle om bådtyper, sikkerhedsudstyr, pagajer og meget mere.
 
Efter foredraget samles vi igen hos Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.
Her er der mulighed for at få noget at spise og drikke. Dette er for egen regning.
 
Der er 15 pladser. Sidste tilmelding er den 23.01.2019 til jens.dincher@webspeed.dk
 
 
Med venlig hilsen
 
Turudvalget
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 05.11.18. 06-11-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Karl-Ejner, Ole Buch
 
1. Valg af referent
    Ole Buch blev valgt
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
    Referatet godkentes, bortset fra at kajakkerne ikke skal graveres, da det vil ødelægge gelcoaten. Betty finder pris på logo-mærkater til at sætte udenpå bådene.

3. Angivelse af turniveauer for heldagsture
    Der blev fremlagt forslag om indførelse af angivelse af heldagsturenes sværhedsgrader således, at deltagere og turleder lettere kan vurdere turen i forhold til
    deltagernes formåen. Turniveauerne angives fremover ved hver heldagstur i kalenderen, og der linkes til en beskrivelse på hjemmesiden.

 
4. Drøftelse af forslag om nyt klubhus
    Der blev fremlagt forslag om udskiftning af de nuværende skure med nye i form af containere og pavillon som klubhus.
    Karl-Ejner taler med kommunen om byggetilladelse.
    Søren ser på tilskudsmuligheder.
 
5. Opgaver til arbejdsgrupperne

    a. Vedligeholdelse af skure, vogne, stativer             Mikael
        Mikael begynder at se på fremstilling af kajakvogne samt et aflåseligt rum i traileren. 

    b. Grej (pagajer, veste, paddle floats mv.)              Birgitte og Mads
        Birgitte og Mads bedes komme med forslag til hvad der bør udskiftes, og hvad det vil koste. Søren søger evt. nye veste hos Trygfonden.
 
    c. Bådene                                                               Karl-Ejner
        Karl-Ejner og Ole gennemgår alle havkajakker inden den nye sæson med henblik på udskiftning af liner etc. Der sættes også navneskilte i alle både.
        Karl-Ejner tjekker/udskiftes styreliner.

 
6. Medlemmer under 18 år
    a. Børneattester
        Der er fremskaffet en børneattest til Ole, så han kan være instruktør for børn.
 
    b. Kajakker og grej
        Birgitte og Mads bedes komme med oplæg til evt. indkøb af børnekajakker og børnepagajer. Pris?
 
7. Generalforsamling 2019
    Afholdes den 22. maj. Lars taler med Gjern Hotel. Betty taler med Henrik om dirigentopgaven.
 
8. Eventuelt
    Alle bedes tænke over formuleringen af en tilføjelse til vedtægterne om at børn kun må være tilstede i klubben og bådene i selskab med mindst én forældre.
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 06.09.18. 07-09-2018
Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af to forslag fra bestyrelsen.

Forslag 1:
Bestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentsystemet:
Børn under 18 år betaler kr. 50,00. Dermed får vi tilskud som vi plejer.
Alle over 18 år betaler samme kontingent, også dem der har egen kajak.
Fremtidigt kontingent pr. voksen: kr. 400,00.
Dette giver adgang til både kanoer, kajakker og trailer.

Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår at datoen for halvt kontingent flyttes:
I dag betaler nye medlemmer kun halvt kontingent for første år, når de indmeldes efter 1. juli. Bestyrelsen foreslår, at denne dato ændres til den 1. august.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
    Inger Dyhr blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutnningsdygtig.

2. Bestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentsystemet
    Forslaget var udsendt til medlemmerne på forhånd. Forslaget blev vedtaget.

3. Bestyrelsen foreslår, at datoen for halvt kontingent flyttes
   Forslaget var udsendt til medlemmerne på forhånd. Forslaget blev vedtaget.

Begge ændringer træder i kraft umiddelbart.
 
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 07.08.18. 07-09-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Ole Buch
Afbud fra:    Karl-Ejner
 
Valg af referent
 1. Ole Buch blev valgt
Drøftelse af forslaget om forenkling af kontingentmodellen. Forslaget godkendtes, og vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 6. september med henblik på en vedtagelse. Henrik Westergaard, alternativt Inger Dyhr, spørges om de vil være dirigent (Betty) Eventuelt 

       3.1 De fremtidige klubfaciliteter
            Vi beder Karl-Ejner om at undersøge, om vi kan få lov til at udvide vores areal bagud, således at vi har mulighed for at bygge nye faciliteter (Betty).
 
       3.2 Muligheden for at etablere el til nøglebrikker undersøges
            Vi går ikke videre med idéen.
            Baggrunden for forslaget var et ønske om at kunne hindre adgangen for personer, som ikke længere betaler kontingent.  
            I stedet vil vi følge en rykkerprocedure, hvor kassereren ca. den 20. april meddeler sekretæren, hvem der ikke har betalt. Disse får så en enkelt påmindelse.                Derefter bliver restanter slettet af bookingsystemet.
 
       3.3 Budget
            Når vi kender svaret fra Karl-Ejner omkring evt. udvidelse af grunden, kan vi opstille et budget til formålet.
 
       3.4 Gravering af klubnavn i kajakker samt påsætning af klubnavn på pagajer, veste og paddle floats
            Vi vil bede Karl-Ejner arrangere, at alle bådene bliver graveret med klubnavn. Udstyr hertil kan sikkert lånes hos politiet. (Betty)
            Vi skal også have sat gule TRYG-mærkater i alle bådene ved samme lejlighed. (Ole)
            Vi vil spørge Birgitte, om hun vil tage det løbende ansvar for pagajer, veste og paddle floats, herunder at skrive klubnavn i det hele (Betty).
            Ole taler med Dorte + Evin om klubhuset.
  
       3.5 Udpegning af ansvarlige til områderne:
            Vi vil spørge følgende personer, om de vil påtage sig ansvaret for de forskellige områder. De ansvarlige finder selv en eller flere personer som hjælpere. De 
            eneste nye på listen er Jens, Birgitte, Dorte + Evin samt Hanne + Søren.

 
            Vedligeholdelse af skure, vogne, stativer:  Michael
            Vedligeholdelse af grunden:  Svend
            Grej (pagajer, veste, paddle floats mv.):  Birgitte
            Bådene:  Karl-Ejner
            Orden i klubhuset:  Dorte og Evin
            Turudvalg:  Inger
            Fundraising:  Hanne og Søren  

/Ole Buch
Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 08.06.18. 10-06-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Ole Buch
Afbud fra:    Karl-Ejner Nielsen
 
 
1. Valg af referent
    Ole Buch blev valgt til referent.

2. 
Godkendelse af referat fra sidste møde
   Referatet godkendtes.
 
3. Konstituering af bestyrelsen
    Formand: Betty
    Næstformand: Søren
    Kasserer: Lars H.

 
Referat af generalforsamling den 15. maj 2018 23-04-2018
Henrik Westergaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at formalia vedrørende indkaldelsen var overholdt.
 
Næstformanden aflagde beretning for 2017. Der var spørgsmål til bookingsystemet (ingen chance-kajakker mere) og medlemstallet. Der er 98 medlemmer. Herefter blev beretningen taget til efterretning.
 
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål til nogle af posterne, der så blev udspecificeret og forklaret. Regnskabet blev herefter godkendt.
 
En kontingentforhøjelse på 50 kr. pr. kajakmedlemsskab blev godkendt. Der var spørgsmål til kontingentet, idet nogle synes, det er svært at se, hvilken pris de skal betale. Bestyrelsen vil gerne arbejde på at gøre det lettere gennemskueligt. 
 
Til bestyrelsen var der genvalg til Betty Christensen og Søren Westermann. Ole Buch blev nyvalgt til bestyrelsen og Karl-Ejner Nielsen som suppleant.
 
Revisor Henrik Westergaard og revisorsuppleant Lisbeth Kofoed Jensen blev genvalgt.
 
Eventuelt:
Årets værter til grillaftener:
                      7/6 Jan og Karen Marie
                      5/7 Lisbeth og Mads
                      2/8 Else og Jens
                      6/9 Inger og Erik
 
Vi har to kajakker, der aldrig bliver brugt. Da vi gerne vil frigøre pladsen i skuret, bliver de solgt til højeste bud. Der bliver sat sedler på dem med en frist på en måned – de ligger øverst til venstre i midterskuret.
 
Klubbens øl-bryganlæg blev nævnt. Steen undersøger, hvor det er og i hvilken stand, det er.
 
Betty opfordrede til, at man bruger Facebook-siden (Sminge Sø Kajak Klub). Denne er efter generalforsamlingen blevet ændret fra at være en lukket gruppe til at være en offentlig.
Referat af generalforsamling d. 18. maj 2016
 
 1. Valg af dirigent
  Ref.: Henrik Westergård blev valgt

   
 2. Bestyrelsens beretning
  Ref.: Søren aflagde bestyrelsens beretning, se beretningen nederst.

   
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
  Ref.: Lars gennemgik regnskabet og det blev godkendt

   
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår at vi nedlægger trailer lauget.
   Ref.: Det blev besluttet at nedlægge trailer lauget. Ønsker man at benytte traileren må man som minimum tegne et kano husstandsmedlemskab til kr. 300
    
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet ikke ændres
  Ref.: Det blev besluttet at kontingentet skal være uændret.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
   
  Svend Horn, modtager genvalg
  Søren Westermann, modtager genvalg
  Betty Christensen, modtager genvalg
  Ref.: Alle tre blev genvalgt

  Da Søren er indtrådt som bestyrelsesmedlem, mangler der en suppleant. Derfor skal vi have valgt en ny.
  Ref.: Ole Buch blev valgt som suppleant
   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Reviser Henrik Westergård, modtager genvalg
  Suppleant Lisbeth Kofoed Jensen, modtager genvalg
  Ref.: Begge blev genvalgt
 8. Turudvalget
  Vi mangler 2 eller 3 personer til at arrangere fællesture.
  Ref.: Inger Dyhr og Peter Jensen meldte sig, Betty assisterer i nødvendigt omfang i starten
   
 9. Eventuelt
  Grillaftener, håndtering af kajakker, bookning af kajakker og trailer

  Ref.:
  Grillaftnerne blev fordelt:
  Den 02.06 – Karen Marie og Jan
  Den 07.07 – Helle og Claus
  Den 04.08 – Sejler vi til Kongensbro, hvor Dorthe giver kaffe og boller
  Den 01.09 – Knud Arne og Mikael

  Bestyrelsen præciserede at man skal passe på klubbens materiel, og at man skal huske at booke såvel kajakker som trailer før man bruger dem.
  Hvis der er fejl eller mangler på en af kajakkerne, skal man bruge kontaktformularen på klubbens hjemmeside, under ”om SOEK” > ”kontakt” til at skrive en besked til bestyrelsen. I beskeden bekriver man fejlen og hvilken kajak det drejer sig om.

  Karl Ejner vil være behjælpelig, når nye medlemmer skal startes op. Vi finder ud af en metode, så der bliver aftalt hvornår.


   

 
Sminge Sø Kajakklub
Generalforsamling 2016
Årsberetning
 
Bestyrelsen. Formanden (Hanne M) har måttet trække sig pga. stress. Et stort tak til hende for det arbejde, hun nåede at lægge i klubben. Vi har foretaget en midlertidig omkonstituering med Betty som formand og Søren som næstformand.
 
Bestyrelsen har holdt et par møder. Der har desuden været holdt nogle arbejdsgruppemøder omkring hjemmesiden. Ole har meldt sig til at hjælpe med både hjemmeside og nyhedsmails.
Vedr. hjemmesiden: Lars C. og Ole har nu fået den op at køre med et billigere booking-system, end det vi snakkede om på sidste års generalforsamling.
 
Arrangementer
Vi har haft de sædvanlige torsdagsroninger, hvoraf 4 var med grillaftener. Det har været en succes, så det er noget vi agter at fortsætte med. Vi mener det er vigtigt med noget hyggeligt samvær i en klub som vores. Til standerhejsningen i april var 18 mødt frem.
 
Andre fællesture har været
1. Gudenå-turen fortsat, nu fra Bjerringbro til Fladbro (14.6.)
2. Tur til Kongensbro, kaffe hos Dorthe (25.6.)
3. Tur på Skals Å fra Klejtrup til Hjarbæk (22.8.) Turen fra Klejtrup til Hjarbæk fjord foregik i høj sol, ja enkelte måtte gå i skyggen under vort vidunderlige måltid på gyngende mosegrund. Vi kan kun anbefale disse ture især for kvinder, da det er nogle yderst galante og forudseende mandlige roere med hjælpende hænder som altid er med.. Da vi nåede Hjarbæk fjord var vi mundlamme og nød den flotte indsejling til havnen. Vi sluttede dagen af med endnu et festmåltid, denne gang på kroen.
4. Standerstrygning, tur til Ans (3.10.) Turen blev ændret til Ans, da vi pga. den høje vandstand ikke ville kunne komme under nogen af broerne fra Ørnsø. Vi havde en fantastisk god tur, godt vejr og godt selskab. Vi var 13 som deltog på turen. ca. 19 km. blev det til. Vi sluttede dagen af med smørrebrød og standerstrygning.
 
Arbejdsdag (21.6.). der blev malet og gjort bedre plads til kajakkerne.
Efterfølgende ordnede Michael B. stien ned til åen med grus og for nylig har kommunen kørt mere på i forbindelse med opgraderingen af Trækstien.
 
Redningsøvelser (27.4.). Der var et stort fremmøde af nye såvel som gamle medlemmer.
2 pagajkurser (13.8. fra De Små Fisk og 6.9. fra Silkeborg kajakklub) Til det første medbragte vi egne kajakker. Turen gik til Paradiset. På den anden tur lånte vi materiel i Silkeborg kajakklub og sejlede ud til bl.a. Brillerne. Undervejs blev vi instrueret af Karen og Klaus. Det var et par gode ture og man kunne se, at der blev øvet ihærdigt udi teknikken.
Vi sluttede af med kaffe og brød i solskinnet ved kajakklubben i Silkeborg, og fik udvekslet nye ideer til ture i næste sæson.
Udenfor sejlsæsonen
I januar 2015 var vi  en tur i Gjern Bakker, der blev afsluttet med kaffe hos Lisbeth i Voel.
I marts var vi en tur på Mosgård muserum.
 
Nye kajakker. Der blev indkøbt to Tiki'er, så vi nu har tre. Den ene kan bookes.
Efter vinteren var anlægsbroen ødelagt. Vi har haft kontakt med kanoudlejeren ved Slusekiosken, og kommunen har ordnet broen.

Generalforsamling


Onsdag d. 18. maj kl. 18.00 afholdes generalforsamling i Resenbro Golfklubs lokaler på Sommervej 50, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Aftenens program er:
 
kl. 18.00 Spisning
 
kl. 19.00 Generalforsamling
 
kl. 20.00 Vi arbejder på at finde én der kan fortælle os om kajaksejlads efter generalforsamlingen, men det er fortsat lidt usikkert om det lykkes.
 
Tilmelding med antal deltagere til Larshosbjerg@fibermail.dk senest den 12.05.16
 
Husk at kontingentet skal være betalt før generalforsamlingen!
 

Dagsorden for generalforsamling
 
 1. Valg af dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning
   
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
   
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår at vi nedlægger trailer lauget.

  2.  
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet ikke ændres
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
   
  Svend Horn, modtager genvalg
  Søren Westermann, modtager genvalg
  Betty Christensen, modtager genvalg

  Da Søren er indtrådt som bestyrelsesmedlem, mangler der en suppleant. Derfor skal vi have valgt en ny
   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Reviser Henrik Westergård, modtager genvalg
  Lisbeth Koefoed Jensen, modtager genvalg
   
 8. Turudvalget
  Vi mangler 2 eller 3 personer til at arrangere fællesture
   
 9. Eventuelt
  Grillaftener, håndtering af kajakker, bookning af kajakker og trailer
Sminge Sø Kajakklub