Vedtægter for Sminge Sø Kajakklub


§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sminge Sø Kajakklub. Dens hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at give medlemmerne naturoplevelser, motion, fællesskab hovedsagelig gennem Kano og Kajaksejlads.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver der vedkender sig klubbens formål og vedtægter.
Indmeldelse sker skriftligt på klubbens indmeldelsesblanket med tilsagn om at man deltager på eget ansvar og klubben ikke kan drages til ansvar og gøres erstatningspligtig på nogen måde.
Ved indmeldelse betaler det nye medlem et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk ( mail ) til en fra bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Nøgledepositum tilbagebetales ved udmeldelse og samtidig aflevering af nøgle ind til 1 måned. efter nyt kontingentforfald.
Klubbens kontingent fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet er helårligt. Nye medlemmer optages efter 1. august til halvt kontingent for resten af perioden.
Kontingent kan forlanges indbetalt til klubben via PBS ( Pengeinstitutternes betalingsservice).
Restancer udover 4 uger efter sidste rettidige betalingsdag opkræves ved skriftlig henvendelse eller elektronisk ( mail ) fra kassereren. Såfremt medlemmet herefter ikke inden 14 dage har betalt sin gæld, slettes medlemmet af klubben, og har fortabt sin medlemsret.
Personer som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingent fri og har rettigheder som aktive medlemmer.

§ 4. Bestyrelsen
Klubben ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Som alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. I lige årstal vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige årstal vælges 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Ved konstitueringen tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg det samme år. Der kan vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsesmedlemmer.
Efter hvert valg vil bestyrelsen konstituere sig selv senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Med en formand, en næstformand og en kasserer derudover kan der være 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgår et medlem i utide, indtræder evt. valgt suppleant ellers fortsætter bestyrelsen med de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.Ved igangsættelse af nye aktiviteter i årets løb konstituerer bestyrelsen de nødvendige udvalg. Kun bestyrelsen kan beslutte nedlæggelse/oprettelsen af aktiviteter og udvalg.
Formanden - og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller elektronisk ( mail / hjemmeside ) med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
Bestyrelsen fører regnskab, medlemsregister og forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v. samt udsteder ordensregler.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker skriftligt eller elektronisk ( mail / hjemmeside ). Stemmeret har, ved personligt fremmøde, ethvert medlem over 18 år der ikke er i kontingentrestance. Kun fremmødte medlemmer med mere end 2 mdr. medlemskab har stemmeret.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i klubben. Kun den kan give, ændre, vedtage eller ophæve klubbens vedtægter, samt sætte en tidligere generalforsamlingsbeslutning ud af kraft.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valgbar er ethvert medlem. Ved manglende møde kan opstilling ske ved skriftlig accept.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt flertal ( en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer ) og ved håndsoprækning. Ved personvalg er de opstillede der får flest stemmer valgt. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.


§ 8. Tegningsregler og hæftelser

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren der disponerer hver for sig. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Silkeborg kommune.

§ 10. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, hvis vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, klubbens ordensregler eller interesser, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, herunder betaling af kontingent eller indskud. I sager om såvel udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings stadfæstelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§ 11. Opløsning

Bestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Når klubben ophævelse er vedtaget, realiserer den afgående bestyrelse klubbens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud tilfalder et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning og Silkeborg kommunes godkendelse.


§ 12. Domænenavn

Formanden er registrant for foreningens domænenavn, men domænenavnet tilhører Sminge Sø Kajakklub. Ved formandsskifte er den afgående formand forpligtet til at lade den nye formand indtræde som registrant af domænenavnet.

§ 13. Datering

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 29/11 2005.
Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29/01 2020.

 
Sminge Sø Kajakklub